REGULAMIN DLA PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH, KOLEKTYWÓW ORAZ FUNDACJI W SERWISIE INTERNETOWYM TWÓJPSYCHOLOG.PL - obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 3 listopada 2021 r.

§ 1

INTERPRETACJA

1.  Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim.

2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.

3. Pojęcia zdefiniowane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dla Użytkowników lub Regulaminie dla Profesjonalistów, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Adres e-mail” - adres dddpoczty elektronicznej odpowiednio: Użytkownika, Profesjonalisty, Usługodawcy, Fundacji, Kolektywu bądź Placówki Terapeutycznej;

Deklaracja Współpracy” - wyrażone, w formie dokumentowej, przez odpowiednio Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną oświadczenie woli, w którym osoba uprawniona do działania w imieniu ww. podmiotów upoważnia Usługodawcę do założenia na rzecz – odpowiednio – Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej, Konta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a w odniesieniu do Placówek Terapeutycznych również zgodnych z indywidualnymi warunkami finansowymi ustalonymi bezpośrednio z Usługodawcą;

Fundacja” - organizacja pozarządowa, ustanowiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z którą została zawarta Umowa;  

Kalendarz” - oprogramowanie Serwisu służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Specjalistów odpowiednio w Fundacji, Kolektywie lub Placówce Terapeutycznej, w tym spotkań w trybie on-line, umożliwiające odpowiednio Fundacji, Kolektywowi bądź Placówce Terapeutycznej, jak i Użytkownikowi, dokonywanie rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania; „Kolektyw” - zespół co najmniej dwóch Profesjonalistów świadczących usługi pod jedną nazwą lub jednym adresem, w ramach którego Profesjonaliści świadczą indywidualne usługi z zakresu pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej i oferują je w ramach prowadzonych przez siebie indywidualnych działalności gospodarczych, z zastrzeżeniem, że Kolektywem nie są podmioty posiadające osobowość prawną;

Konto Specjalisty” - przydzielona przez Usługodawcę na rzecz danego Specjalisty część Serwisu posiadająca unikalny adres URL, za pomocą którego Specjalista może dokonywać określonych czynności w Serwisie zgodnych z uprawnieniami nadanemu Specjaliście bezpośrednio przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną;

Konto” - przydzielona przez Usługodawcę na rzecz Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej część Serwisu posiadająca unikalny adres URL, za pomocą którego ww. podmioty mogą dokonywać określonych czynności w Serwisie, w szczególności prezentować informacje o świadczonych na rzecz Użytkowników Usługach Terapeutycznych, posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach oraz inne treści zgodne z Regulaminem, Regulaminem dla Użytkowników oraz specyfikacją Serwisu;

Placówka Terapeutyczna” - podmiot posiadający osobowość prawną, spółka cywilna lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia Specjalistów, oferujący pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną za pośrednictwem własnych Specjalistów, z którym została zawarta Umowa;

Polityka Prywatności” - zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/polityka-prywatnosci

Regulamin dla Profesjonalistów” - regulamin dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/regulamin-dla-specjalistow

Regulamin dla Użytkowników” - regulamin świadczenia usług dla Użytkownika dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/regulamin;

Regulamin” - niniejszy regulamin dla Placówek Terapeutycznych, Kolektywów Psychologicznych oraz Fundacji w serwisie internetowym Twojpsycholog.pl, dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/regulamin-dla-osrodkow;

Specjalista” - osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2019 poz. 1026) lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej, współpracująca na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego z Fundacją, Kolektywem lub Placówką Terapeutyczną i wyznaczona przez ww. podmioty do świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników;

Strony” - Usługodawca i odpowiednio Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna łącznie;

System CRM” - ang. Customer relationship management, narzędzie Serwisu udostępniane przez Usługodawcę na rzecz Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej, umożliwiające ww. podmiotom zarządzanie Kontem, w tym m.in. grafikiem Specjalistów, bazą klientów czy umawianiem wizyt;

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych” - zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą a odpowiednio - Fundacją, Kolektywem lub Placówką Terapeutyczną - obejmująca świadczenie przez Usługodawcę odpowiednio na rzecz Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej Usług Elektronicznych;

Umowa Powierzenia” - umowa powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, stanowiąca integralny Załącznik nr 1 do Regulaminu, na mocy której Usługodawca działający jako administrator danych osobowych powierza Fundacji, Kolektywowi lub Placówce Terapeutycznej dane osobowe Użytkowników do przetwarzania w celu realizacji Umowy, zawierana jednocześnie z zawarciem Umowy;

Usługa Elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę odpowiednio na rzecz Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu;

Usługa Terapeutyczna” - odpłatne lub nieodpłatne – w zależności od ustaleń dokonanych przez odpowiednio – Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną - usługi z zakresu pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej świadczone na rzecz Użytkowników odpowiednio przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną posiadające aktywne Konto, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamówienie przez Użytkownika Usługi Terapeutycznej odbywa się za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem dla Użytkowników, przy czym pozostałe zasady dotyczące Usług Terapeutycznych, w tym zasady dotyczące rezygnacji czy ich odpłatność i ceny ustalane są bezpośrednio przez odpowiednio Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną, które świadczą Usługi Terapeutyczne bezpośrednio na rzecz Użytkowników;

Usługodawca”, „TwójPsycholog” lub „Administrator” - właściciel Serwisu, spółka TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905171, posiadająca numer NIP: 5842803417 oraz numer REGON: 388505328.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa ogólne warunki i zasady współpracy Usługodawcy z – odpowiednio - Fundacjami, Kolektywami lub Placówkami Terapeutycznymi oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz odpowiednio Fundacji, Kolektywów oraz Placówek Terapeutycznych Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu. 

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk;

b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@twojpsycholog.pl.

3. Regulamin jest nieprzerwalnie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośnikach w każdej chwili, z wykorzystaniem systemu informatycznego, którym posługuje się odpowiednio Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu dla Użytkowników oraz Regulaminu dla Profesjonalistów. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminu dla Użytkowników lub Regulaminu dla Profesjonalistów, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.  

5. Korzystanie z funkcjonalność Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie wymaga utworzenia przez Usługodawcę na rzecz podmiotu wnioskującego o zawarcie Umowy Konta - odpowiednio - Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej. 

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

1.Usługodawca świadczy na rzecz - odpowiednio - Fundacji, Kolektywów lub Placówek Terapeutycznych Usługi Elektroniczne na zasadach wskazanych w Regulaminie. Usługodawca ofertuje ww. podmiotom nawiązanie współpracy, w ramach której udostępnia ww. podmiotom infrastrukturę Serwisu umożliwiającą Fundacjom, Kolektywom oraz Placówkom Terapeutycznym świadczenie Usług Terapeutycznych bezpośrednio na rzecz Użytkowników, na warunkach ustalonych przez ww. podmioty zgodnych z Regulaminem dla Użytkowników. 

2. Korzystanie przez Fundacje, Kolektywy oraz Placówki Terapeutyczne z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników. 

3. Rozpoczęcie przez - odpowiednio - Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną współpracy z Usługodawcą, w tym możliwość świadczenia na rzecz Użytkowników Usług Terapeutycznych wymaga:

(a) w odniesieniu do Fundacji oraz Kolektywów:

(i) złożenia w formie dokumentowej (e-mail) Deklaracji Współpracy; 

(ii) przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę;

(iii) dokonania przez Usługodawcę rejestracji Konta;

(iv) zalogowania się do utworzonego dla Fundacji lub Kolektywu Konta za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych od Usługodawcy, na zasadach wskazanych w Serwisie oraz Regulaminie;

(v) zawarcia Umowy Powierzenia z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie; 

(vi) zaakceptowania postanowień Regulaminu. 

(b) w odniesieniu do Placówek Terapeutycznych:

(i) uprzedniego ustalenia indywidualnych warunków finansowych współpracy z Usługodawcą; 

(ii) złożenia w formie dokumentowej (e-mail) Deklaracji Współpracy; 

(iii) dokonania przez Usługodawcę rejestracji Konta; 

(iv) zalogowania się do utworzonego dla Placówki Terapeutycznej Konta za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych od Usługodawcy, na zasadach wskazanych w Serwisie oraz Regulaminie; 

(v) zawarcia Umowy Powierzenia z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie; 

(vi) zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz indywidualnych warunków finansowych współpracy z Usługodawcą. 

4. Przez akceptację, o której mowa w ust. 3 lit. (a) pkt (v) oraz ust. 3 lit. (b) pkt (vi) powyżej rozumie się oznaczenie w Serwisie odpowiednich pól wyboru z następującymi informacjami: 

(a) w odniesieniu do Fundacji oraz Kolektywów: „Jako osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu Fundacji lub Kolektywu oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, akceptuję ich warunki i zobowiązuję się do ich stosowania w całości.”, 

(b) w odniesieniu do Placówek Terapeutycznych: 

(i) „Jako osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu Placówki Terapeutycznej oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, akceptuję ich warunki i zobowiązuję się do ich stosowania w całości.”,

(ii) „Jako osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu Placówki Terapeutycznej oświadczam, że akceptuję warunki finansowe współpracy z TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (NIP: 5842803417) przesłane przez ww. spółkę na wskazany przez Placówkę Terapeutyczną adres e-mail w całości. *

* W celu uniknięcia rozbieżności, do współpracy Stron zastosowanie znajdą warunki finansowe przesłane przez ww. spółkę jako ostatnie przed złożeniem przez Panią/Pana niniejszego oświadczenia woli.

5. Dane dostępowe do Konta przesyłane są – odpowiednio – Fundacji, Kolektywowi lub Placówce Terapeutycznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na Adres e-mail wskazany przez ww. podmiot w Deklaracji Współpracy. 

6. Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna w Deklaracji Współpracy wskazują swoje dane niezbędne do rozpoczęcia współpracy, oznaczone jako obowiązkowe. 

7. Usługodawca zastrzega możliwość nawiązania współpracy w inny niż wskazany w ust. 3 powyżej sposób, na indywidualnie uzgodnionych z danym podmiotem zasadach, w tym w szczególności poprzez złożenie przez dany podmiot Deklaracji Współpracy w innej formie niż wskazana w ust. 3 powyżej. 

8. Usługodawca uprawniony jest do uzależnienia pozytywnej weryfikacji, w tym aktywacji Konta oraz nawiązania współpracy od przesłania przez - odpowiednio - Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną, na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokumentów lub ich skanów uwiarygadniających dane lub informacje wskazane przez dany podmiot w Deklaracji Współpracy. 

9. Usługodawca zachowuje prawo do dokonania weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, również w późniejszym czasie, w tym również w czasie trwania współpracy lub dokonania weryfikacji z uwzględnieniem innych kryteriów niż wskazane wyżej.

10. Z chwilą spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej dochodzi w sposób automatyczny do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą, a – odpowiednio – Fundacją, Kolektywem lub Placówką Terapeutyczną. 

11. Umowa zostaje zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana na zasadach wskazanych w §8 Regulaminu. 

12. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez Strony Umowy wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony Umowy w taki sposób, aby druga Strona mogła zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem Serwisu bądź Adresu e-mail.

13. Fundacja, Kolektyw oraz Placówka Terapeutyczna nie mogą posiadać więcej niż jednego Konta w Serwisie (nie dotyczy to Kont Specjalistów). Podmioty te nie są uprawnione do korzystania z Kont innych Fundacji, Kolektywów czy Placówek Terapeutycznych oraz udostępniać innym podmiotom możliwości korzystania z ich Kont, w tym ujawniać osobom nieuprawnionym haseł dostępu do Kont. 

14. Zabronione jest dodawanie przez Fundacje, Kolektywy oraz Placówki Terapeutyczne w ramach ich Kont w Serwisie oraz w jakichkolwiek innych częściach Serwisu informacji, które zawierają treści:

(a) zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

(b) naruszające dobre obyczaje; 

(c) stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji; 

(d) naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. 

15. Fundacje, Kolektywy oraz Placówki Terapeutyczne zobowiązane są do stosowania wytycznych Usługodawcy w odniesieniu do grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisów w celu zachowania spójnej wizualizacji Serwisu. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących dodawanych przez Fundacje, Kolektywy czy Placówki Terapeutyczne treści, podmioty te zobowiązane są zastosować się do wytycznych Usługodawcy. 

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo indywidualnego ustalenia zasad świadczenia Usług Elektronicznych z daną Fundacją, Kolektywem czy Placówką Terapeutyczną. 

§ 4

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Prawidłowe korzystanie z Konta Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej możliwe jest po spełnieniu przez ww. podmioty następujących wymagań technicznych:

(a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

(b) posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, 

(c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Adresu e-mail.

2. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. 

3. O wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony należy niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

§ 5

ZASADY WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ ORAZ KONTO FUNDACJI 

1.Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Terapeutyczne za pośrednictwem swoich Specjalistów. 

2. Fundacja oświadcza i zapewnia, że wszyscy Specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę do należytego świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Specjalistów w dowolnym czasie. 

3. Fundacja ponosi pełną odpowiedzialność za Usługi Terapeutyczne świadczone na rzecz Użytkowników. 

4. Fundacja zobligowana jest do ustalenia zasad świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, w szczególności w zakresie określenia form świadczonych Usług Terapeutycznych spośród form wskazanych w Serwisie, możliwości i konsekwencji odwoływania wizyt, cennika Usług Terapeutycznych oraz sposobów płatności. 

5. Specjaliści Fundacji zobligowani są do założenia indywidualnych Kont w Serwisie. W przypadku zakończenia współpracy z danym Specjalistą, Fundacja zobligowana jest do usunięcia danego Specjalisty z Konta Fundacji poprzez odpięcie danego Konta Specjalisty z poziomu Konta Fundacji. 

6. Konto Fundacji stanowi nieodpłatną Usługę Elektroniczną świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Fundacji. 

7. Konto Fundacji zawiera następujące funkcjonalności:

(a) umożliwienie Specjalistom Fundacji posiadania w Serwisie kont w wersji podstawowej; 

(b) udostępnienie Użytkownikom Konta Fundacji w formie wizytówki, zawierającej dane Fundacji, w tym dane kontaktowe (nr telefonu oraz Adres e-mail); 

(c) dostęp do Systemu CRM, w tym m.in.:

(i) określenie typu świadczonych Usług Terapeutycznych (z wyłączeniem możliwości świadczenia Usług Terapeutycznych obejmujących wizyty domowe), w tym m.in. określenie czy świadczone Usługi Terapeutyczne są odpłatne czy nieodpłatne, zasad odwoływania wizyt przez Użytkowników oraz innych indywidualnych zasad współpracy z Użytkownikami; 

(ii) dodawanie listy Specjalistów;

(iii) zarządzanie uprawnieniami Specjalistów Fundacji w Systemie CRM;

(iv) zarządzanie Kalendarzem;

(v) dodawanie oraz modyfikowanie bazy klientów Fundacji; 

(d) aktywny formularz zapisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może umówić się na Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Fundację i jej Specjalistów;  

(e) formularz doboru, za pośrednictwem którego Serwis może rekomendować Użytkownikowi Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Fundację i jej Specjalistów; 

(f) promowanie Konta Fundacji przez Usługodawcę w mediach społecznościowych oraz na blogu Serwisu; 

(g) umożliwienie Fundacji nawiązania dodatkowej współpracy z Usługodawcą, w tym m.in. pisanie artykułów czy udział w organizowanych webinarach. 

8. Wszelkie ewentualne rozliczenia z tytułu świadczonych przez Fundację Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją. 

§ 6

ZASADY WSPÓŁPRACY Z KOLEKTYWEM ORAZ KONTO KOLEKTYWU 

1. Kolektyw świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Terapeutyczne za pośrednictwem swoich Specjalistów. 

2. Kolektyw oświadcza i zapewnia, że wszyscy Specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę do należytego świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Specjalistów w dowolnym czasie. 

3. Każdy ze Specjalistów Kolektywu ponosi pełną odpowiedzialność za Usługi Terapeutyczne świadczone na rzecz Użytkowników. 

4. Kolektyw zobligowany jest do ustalenia zasad świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, w szczególności w zakresie określenia form świadczonych Usług Terapeutycznych spośród form wskazanych w Serwisie, możliwości i konsekwencji odwoływania wizyt, cennika Usług Terapeutycznych oraz sposobów płatności.

5. Konto Kolektywu jest usługą nieodpłatną świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Kolektywu pod warunkiem posiadania przez wszystkich Specjalistów wchodzących w skład Kolektywu Profilu Profesjonalisty – Konto Premium, o którym mowa w §7 Regulaminu dla Profesjonalistów. 

6. Specjaliści Kolektywu zobligowani są do założenia indywidualnych Kont w Serwisie (Profilu Profesjonalisty – Konta Premium). W przypadku zakończenia współpracy z danym Specjalistą, Kolektyw zobligowany jest do usunięcia danego Specjalisty z Konta Kolektywu poprzez odpięcie danego Konta Specjalisty z poziomu Konta Kolektywu. 

7. W przypadku utraty przez Specjalistę Profilu Profesjonalisty – Konto Premium, o którym mowa w §7 Regulaminu dla Profesjonalistów z jakiejkolwiek przyczyny, o których mowa w Regulaminie dla Profesjonalistów, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia dostępu do Konta Specjalisty w ramach Kolektywu do czasu ponownego nabycia przez Specjalistę Profilu Profesjonalisty – Konta Premium. 

8. Konto Kolektywu zawiera następujące funkcjonalności:

(a) udostępnienie Użytkownikom Konta Kolektywu w formie wizytówki, zawierającej dane Kolektywu, w tym dane kontaktowe (nr telefonu oraz Adres e-mail); 

(b) dostęp do Systemu CRM, w tym m.in.:

(i) określenie typu świadczonych Usług Terapeutycznych (z wyłączeniem możliwości świadczenia Usług Terapeutycznych obejmujących wizyty domowe), w tym m.in. określenie czy świadczone Usługi Terapeutyczne są odpłatne czy nieodpłatne, zasad odwoływania wizyt przez Użytkowników oraz innych indywidualnych zasad współpracy z Użytkownikami; 

(ii) dodawanie listy Specjalistów wchodzących w skład Kolektywu;

(iii) zarządzanie Kalendarzem;

(iv) dodawanie oraz modyfikacja bazy klientów Kolektywu; 

(c) aktywny formularz zapisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może umówić się na Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Specjalistów Kolektywu;  

(d) formularz doboru, za pośrednictwem którego Serwis może rekomendować Użytkownikowi Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Specjalistów Kolektywu; 

(e) promowanie Konta Kolektywu przez Usługodawcę w mediach społecznościowych oraz na blogu Serwisu; 

(f) umożliwienie Specjalistom należącym do Kolektywu nawiązania dodatkowej współpracy z Usługodawcą, w tym m.in. pisanie artykułów czy udział w organizowanych webinarach. 

9. Wszelkie rozliczenia z tytułu świadczonych przez Specjalistów Kolektywu Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą Kolektywu.

§ 7

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKĄ TERAPEUTYCZNĄ ORAZ KONTO PLACÓWKI TERAPEUTYCZNEJ

1. Placówka Terapeutyczna świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Terapeutyczne za pośrednictwem swoich Specjalistów. 

2. Placówka Terapeutyczna oświadcza i zapewnia, że wszyscy Specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie i wiedzę do należytego świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Specjalistów w dowolnym czasie. 

3. Placówka Terapeutyczna ponosi pełną odpowiedzialność za Usługi Terapeutyczne świadczone na rzecz Użytkowników. 

4. Placówka Terapeutyczna zobligowana jest do ustalenia zasad świadczenia Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, w zakresie określenia form świadczonych Usług Terapeutycznych spośród form wskazanych w Serwisie, możliwości i konsekwencji odwoływania wizyt, cennika Usług Terapeutycznych oraz sposobów płatności. 

5. Specjaliści Placówki Terapeutycznej zobligowani są do założenia indywidualnych Kont w Serwisie. W przypadku zakończenia współpracy z danym Specjalistą, Placówka Terapeutyczna zobligowana jest do usunięcia danego Specjalisty z Konta Placówki Terapeutycznej poprzez odpięcie danego Konta Specjalisty z poziomu Konta Placówki Terapeutycznej.  

6. Konto Placówki Terapeutycznej stanowi odpłatną Usługę Elektroniczną świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Placówki Terapeutycznej. Wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia zostaje ustalona przez Strony w indywidualnych warunkach finansowych współpracy z Usługodawcą stanowiących integralny załącznik do Deklaracji Współpracy. 

7. Wynagrodzenie Usługodawcy jest płatne w cyklach miesięcznych, na podstawie wystawianych przez Usługodawcę ostatniego dnia roboczego danego miesiąca faktur VAT. Faktury będą przesyłane Placówkom Terapeutycznym na Adres e-mail wskazany w Deklaracji Współpracy. Należne Usługodawcy wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Placówce Terapeutycznej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Usługodawcy wskazany w fakturze. Placówka Terapeutyczna akceptując postanowienia Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez własnoręcznego podpisu Usługodawcy. Za termin zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy. 

8. Konto Placówki Terapeutycznej zawiera następujące funkcjonalności:

(a) umożliwienie Specjalistom Placówki Terapeutycznej posiadania w Serwisie kont w wersji podstawowej; 

(b) udostępnienie Użytkownikom Konta Placówki Terapeutycznej w formie wizytówki, zawierającej dane Placówki Terapeutycznej, w tym dane kontaktowe (nr telefonu oraz Adres e-mail);

(c) dostęp do Systemu CRM, w tym m.in.:

(i) określenie typu świadczonych Usług Terapeutycznych (z wyłączeniem możliwości świadczenia Usług Terapeutycznych obejmujących wizyty domowe), w tym m.in. określenie czy świadczone Usługi Terapeutyczne są odpłatne czy nieodpłatne, zasad odwoływania wizyt przez Użytkowników oraz innych indywidualnych zasad współpracy z Użytkownikami; 

(ii) dodawanie listy Specjalistów;

(iii) zarządzanie uprawnieniami Specjalistów Placówek Terapeutycznych w Systemie CRM;

(iv) zarządzanie Kalendarzem;

(v) dodawanie oraz modyfikowanie bazy klientów Placówki Terapeutycznej; 

(d) aktywny formularz zapisu, za pośrednictwem którego Użytkownik może umówić się na Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Placówkę Terapeutyczną i jej Specjalistów;  

(e) formularz doboru, za pośrednictwem którego Serwis może rekomendować Użytkownikowi Usługę Terapeutyczną świadczoną przez Placówkę Terapeutyczną i jej Specjalistów;

(f) promowanie Konta Placówki Terapeutycznej przez Usługodawcę w mediach społecznościowych oraz na blogu Serwisu; 

(g) umożliwienie Placówce Terapeutycznej nawiązania dodatkowej współpracy z Usługodawcą, w tym m.in. pisanie artykułów czy udział w organizowanych webinarach. 

9. Wszelkie rozliczenia z tytułu świadczonych przez Placówkę Terapeutyczną Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników odbywa się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Placówką Terapeutyczna.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z utratą dostępu do Konta – odpowiednio Konta Fundacji, Konta Kolektywu lub Konta Placówki Terapeutycznej. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail na Adres e-mail Strony, do której jest kierowany. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy skierować na adres korespondencyjny lub Adres e-mail Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy skierować na Adres e-mail Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej wskazany w Deklaracji Współpracy. 

4. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usług Elektronicznych oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

(a) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wątpliwość co do poprawności lub kompletności podanych przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutycznych danych, w tym niespełnienia przez wskazane podmioty wymogów, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu; 

(b) naruszenia przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

(c) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości co do oświadczeń złożonych przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną, do których złożenia wskazane podmioty były zobowiązane na mocy postanowień Regulaminu lub odrębnych ustaleń Stron; 

(d) podejmowania przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną działań lub zaniechań wpływających w sposób negatywny na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzących interesom Usługodawcy; 

(e) uzyskania przez Usługodawcę informacji o braku realizacji Usług Terapeutycznych na rzecz Użytkowników, a także ich nieprawidłowej lub nierzetelnej realizacji; 

(f) w odniesieniu do Placówek Terapeutycznych – w przypadku opóźnienia w uiszczaniu wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy wynoszącego co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni.  

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Fundacja, Profesjonaliści Kolektywu oraz Placówka Terapeutyczna ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkowników z tytułu świadczenia Usług Terapeutycznych. 

2. Fundacja, Profesjonaliści Kolektywu oraz Placówka Terapeutyczna ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Fundacja, Profesjonaliści Kolektywu oraz Placówka Terapeutyczna zobowiązują się do zwolnienia Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie, w tym Użytkowników, z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy związanymi ze świadczonymi przez Fundację, Specjalistów Kolektywu lub Placówkę Terapeutyczną Usługami Terapeutycznymi, w tym m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług Terapeutycznych. Fundacja, Specjalista Kolektywu lub Placówka Terapeutyczna zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpienia do sprawy jako interwenient uboczny, jeżeli wstąpienie do sprawy w miejsce Usługodawcy okaże się niemożliwe, a także – na pierwsze wezwanie Usługodawcy – dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Usługodawcę kosztów związanych ze zgłoszonymi roszczeniami. 

4. Fundacja, Profesjonaliści Kolektywu oraz Placówka Terapeutyczna ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność świadczonych przez nie Usług Terapeutycznych, rzetelność świadczenia Usług Terapeutycznych oraz posiadane przez Specjalistów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 

5. Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Usługodawcy wobec Fundacji, Kolektywów oraz Placówek Terapeutycznych. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

(a) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym przerwy uniemożliwiające korzystanie z Kont, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu, testowaniem oprogramowania lub koniecznością dokonania konserwacji;

(b) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej; 

(c) brak dostępności Serwisu z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy; 

(d) otrzymanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających korzystanie z Konta Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej, za które Usługodawca nie ponosi winy; 

(e) szkody poniesione przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych, w tym baz danych klientów danego podmiotu; 

(f) szkody poniesione przez osoby trzecie wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikację utworów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Fundację, Specjalistów Kolektywu lub Placówkę Terapeutyczną. 

§ 10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjowania na wykorzystanie przez Usługodawcę praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, w szczególności do: zdjęć, logotypów, oznaczeń, znaków towarowych, haseł, treści, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, a w celu promocji Serwisu i działalności Usługodawcy również po upływie okresu, na który została zawarta Umowa, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

(a) utrwalenie i zwielokrotnienie egzemplarzy dowolną techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną oraz techniką cyfrową;

(b) wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie w wewnętrznej sieci informatycznej oraz w sieci Internet, w tym na stronie internetowej TwójPsycholog lub na innych stronach i domenach Usługodawcy lub w elektronicznych bazach danych;

(c) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany; 

(d) wprowadzanie oryginałów lub egzemplarzy do obrotu, włączając w to najem i użyczenie, udostępnienie osobom trzecim, publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

(e) wykorzystywanie w najszerszym możliwym zakresie oryginałów lub egzemplarzy (lub ich części) w celach biznesowych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Usługodawcy, w tym m.in. wykorzystywanie we wszelkich materiałach służących promocji i reklamie działalności Usługodawcy np. za pośrednictwem publikacji prasowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i mediów elektronicznych; 

(f) wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian oraz modyfikacji. 

2. Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna zobowiązane są do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód oraz oświadczeń od Specjalistów w celu zamieszczenia ich wizerunków w Serwisie. 

3. Fundacja, Kolektyw lub Placówka terapeutyczna jest zobowiązana do zachowania w poufności swojego hasła do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do Profilu przez osoby trzecie.

4. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia nieuprawnionego jego pozyskania przez osoby trzecie Fundacja, Kolektyw oraz Placówka Terapeutyczna zobowiązani są do niezwłocznej zmiany hasła a w przypadku dodatkowych wątpliwości co do bezpieczeństwa zgromadzonych tam danych – do kontaktu z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@twojpsycholog.pl

5. Udostępnienie Fundacji, Kolektywowi lub Placówce Terapeutycznej przez Użytkowników danych osobowych innych niż te, które zostały udostępnione Usługodawcy i przetworzenie ich za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem Fundacji, Kolektywu oraz Placówki Terapeutycznej powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Udostępnienie Fundacji, Kolektywowi lub Placówce terapeutycznej przez osoby niebędące Użytkownikami Serwisu danych osobowych, w tym danych wrażliwych i przetworzenie tych danych przez Fundację, Kolektyw oraz Placówkę Terapeutyczną za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem fundacji, Kolektywu oraz Placówki Terapeutycznej powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu realizacji Umowy Usługodawca powierza – odpowiednio – Fundacji, Specjalistom Kolektywu lub Placówce Terapeutycznej dane osobowe Użytkowników, na rzecz których Fundacja, Specjaliści Kolektywu lub Placówka Terapeutyczna będą świadczyły Usługi Terapeutyczne. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się na zasadach i w zakresie określonym w Umowie Powierzenia stanowiącej integralny Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do zawarcia Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych dochodzi w sposób automatyczny w momencie oznaczenia przez osoby uprawnione do działania w imieniu Fundacji, Kolektywu lub Placówki Terapeutycznej odpowiedniego okna wyboru. 

3. Na podstawie zawartej Umowy Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania udostępnionych przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną danych osobowych osób reprezentujących Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną oraz Specjalistów wskazanych podmiotów - w celach opisanych w Polityce Prywatności oraz w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca oświadcza również, że wszelkie inne dane osobowe z wyjątkiem danych osobowych powierzonych Fundacji, Kolektywowi oraz Placówce Terapeutycznej na mocy Umowy Powierzenia, tj. przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Fundacji, Kolektywowi oraz Placówce Terapeutycznej są danymi, dla których administratorem danych osobowych jest – odpowiednio - Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna, a nie Usługodawca. 

§ 12

POUFNOŚĆ 

1. Informacje chronione na podstawie niniejszego Regulaminu („Informacje Poufne”) oznaczają wszelkie informacje dotyczące treści postanowień Umowy, działalności Usługodawcy wszelkie inne informacje przekazane Fundacji, Specjalistom Kolektywu lub Placówce Terapeutycznej przez Usługodawcę z zastrzeżeniem ich poufności.

2. Fundacja, Specjaliści Kolektywu oraz Placówka Terapeutyczna zobowiązują się:

(a) zachowywać Informacje Poufne w poufności i nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom nieupoważnionym; 

(b) nie ujawniać oraz nie przekazywać nieuprawnionym osobom trzecim treści rozmów prowadzonych pomiędzy Stronami w jakiejkolwiek formie dotyczących Umowy; 

(c) nie ujawniać oraz nie wykorzystywać dla celów innych niż realizacja Usług Terapeutycznych objętych zakresem Umowy informacji i danych otrzymanych od Usługodawcy lub jego klientów, pacjentów i pozostałych Użytkowników Serwisu, bez pisemnej zgody Usługodawcy, w szczególności przedmiotowe informacje nie mogą zostać udostępnione bez zgody Usługodawcy osobom trzecim innym niż Użytkownicy, na rzecz których realizowana jest Usługa Terapeutyczna, z wyłączeniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

(d) zastosować niezbędne i odpowiednie technicznie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Informacji Poufnych przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich;

(e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu wykonania Umowy, a nie w jakimkolwiek innym celu, w szczególności, lecz nie wyłącznie by konkurować z Usługodawcą w jakimkolwiek zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 

(f) przyjąć na siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek ujawnienie Informacji Poufnych przez jakąkolwiek osobę, której Fundacja, Specjaliści Kolektywu lub Placówka Terapeutyczna udostępnili Informacje Poufne.

3. Strony mogą zawrzeć odrębną umowę o ochronie Informacji Poufnych. W takim przypadku postanowienia takiej umowy odpowiednio zastąpią postanowienia niniejszego paragrafu.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Fundację, Specjalistów Kolektywu oraz Placówkę Terapeutyczną w okresie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

§ 13

ROLA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy wyłącznie pośredniczy w rezerwacji wizyty Użytkownika w ramach Usług Terapeutycznych świadczonych przez Fundację, Specjalistów Kolektywu oraz Placówkę Terapeutyczną i nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wizyty przez Użytkownika, nieskorzystanie z zarezerwowanej wizyty czy odmowę zapłaty za zrealizowaną przez Fundację, Specjalistów Kolektywu oraz Placówkę Terapeutyczną Usługę Terapeutyczną.  

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczna nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 14

ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

2. W przypadku:

(a) uznania przez Fundację, Kolektyw bądź Placówkę Terapeutyczną naruszenia ich praw;

(b) stwierdzenia nieprawidłowości na stronie https://twojpsycholog.pl;

(c) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

Fundacji, Kolektywowi oraz Placówce Terapeutycznej przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżenia w formie elektronicznej na Adres e-mail Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 lit. (b) Regulaminu.

3. Odpowiedzi na dokonane zgłoszenia oraz zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od ich zgłoszenia. 

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy z dostępem do wszystkich lub niektórych funkcjonalności lub usług należy zgłaszać niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powstania zdarzenia na Adres e-mail Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 lit. (b) Regulaminu.

5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. 

6. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o czym powiadomi – odpowiednio - Fundację, Kolektyw lub Placówkę Terapeutyczną przed upływem pierwotnego terminu. W wiadomości e-mail informującej o wydłużeniu terminu, Usługodawca zobowiązany jest wskazać przyczyny opóźnienia oraz wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie. 

2. Fundacja, Kolektyw oraz Placówka Terapeutyczna zobowiązana są do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Usługodawcę. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich opublikowania, Fundacja, Kolektyw lub Placówka Terapeutyczna zobowiązane są poinformować o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na Adres e-mail Usługodawcy wskazany w §2 ust. 2 lit. (b) Regulaminu. 

3. W przypadku, gdy Fundacja, Specjaliści Kolektywu lub Placówka Terapeutyczna nie skorzysta z uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej, przyjmuje się, że podmiot ten zaakceptował nowy Regulamin w całości. 

4. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2021 r.  

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dla Użytkowników oraz Regulaminu dla Profesjonalistów. 

8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą każdorazowo dostępne do pobrania w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 

Poprzednie wersje regulaminów: 

[brak]

Załączniki:

Załącznik 1. do regulaminu