REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJPSYCHOLOG.PL obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 12 stycznia 2022 r.

§ 1

INTERPRETACJA

1. Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim. 

2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie. 

3. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 

(a) „Adres e-mail” – adres poczty elektronicznej odpowiednio Użytkownika, Profesjonalisty lub Usługodawcy;

(b) „Formularz – dokument w formie ankiety wyświetlający się w Serwisie po oznaczeniu przez Użytkownika opcji rezerwacji wizyty w Kalendarzu Profesjonalisty lub zadania pytania;

(c) „Kalendarz” – oprogramowanie służące do zarządzania grafikiem wizyt u Profesjonalisty, w tym spotkań w trybie on-line, umożliwiające Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty, jej zmiany lub anulowania;

(d) „Operator Płatności” – platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Więcej informacji: https://support.stripe.com

(e) „Polityka Prywatności” – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Profesjonalisty, dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/polityka-prywatnosci;

(f) „Profesjonalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1026 ze zm.) lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 

(g) „Profil Profesjonalisty” - zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL;

(h) „Regulamin – niniejszy Regulamin;

(i) „Rejestracja” – proces wypełnienia Formularza w Serwisie poprzez podanie wymaganych danych osobowych odnoszących się do osoby wyrażającej wolę skorzystania z rezerwacji wizyty u Profesjonalisty lub zadania pytania konkretnemu Profesjonaliście oraz zgód na przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę;

(j) „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

(k) „Serwis” – strona internetowa wywoływana pod adresem domeny internetowej https://twojpsycholog.pl;

(l) „Strony” – łącznie Usługobiorca oraz Usługodawca; 

(m) „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) poprzez akceptację Regulaminu, dotycząca korzystania z usług przez Usługobiorcę;

(n) „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie; 

(o) „Usługa świadczona przez Profesjonalistę – usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Profesjonalistę posiadającego Profil Profesjonalisty w Serwisie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu; 

(p) „Usługobiorca” lub „Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiada odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego, która rejestrując się w Serwisie, czy to w sposób bezpośredni, czy za pośrednictwem serwisu Facebook, dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza i dokonała rezerwacji terminu wizyty u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza lub skorzystała z innych usług dostępnych w Serwisie, w szczególności zadawania pytań Profesjonalistom; 

(q) Usługodawca” lub „TwójPsycholog” – właściciel Serwisu, spółka TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905171, posiadająca numer NIP: 5842803417 oraz numer REGON: 388505328;

(r) „Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.);

(s) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 po. 1204 ze zm.).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą.

2. Rozpoczynając korzystanie z Usług Elektronicznych, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Regulamin jest nieprzerwalnie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośników w każdej chwili, z wykorzystaniem systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.  

4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

(a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk;

(b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@twojpsycholog.pl.

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Usługobiorcę i udostępnienie Usługobiorcy funkcjonalności Serwisu przez Usługodawcę. Przez akceptację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się oznaczenie w Serwisie odpowiedniego pola z informacją: „Akceptuję warunki Regulaminu świadczenia usług na stronie https://twojpsycholog.pl”.

2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez Strony wobec siebie wymagają, dla swej skuteczności, odpowiedniego ich dotarcia do drugiej Strony w taki sposób, aby Strona ta mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem Serwisu lub Adresu e-mail.

3. Rezerwacja wizyty w Kalendarzu Profesjonalisty wymaga rejestracji do Serwisu i odbywa się za pośrednictwem Formularza udostępnionego przez Usługodawcę. 

4. Wypełnienie Formularza - ankiety oraz akceptacja Regulaminu przez Użytkownika skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Serwis, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. O ile Użytkownik nie dokona odrębnych ustaleń z Profesjonalistą, umówienie za pośrednictwem Kalendarza kolejnej wizyty u Profesjonalisty każdorazowo wymaga dokonania ponownej rejestracji do Serwisu za pośrednictwem Formularza. 

6. Ponowne wypełnienie Formularza oznacza zawarcie nowej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą i zakończenie Umowy zawartej wcześniej.  7. Do trybu zawarcia nowej Umowy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ustępów od 4 do 6 niniejszego paragrafu.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi o charakterze nieodpłatnym oraz odpłatnym. 

2. Do Usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu zalicza się:

(a) pozyskiwanie informacji o Profesjonalistach, ich specjalizacji, formy komunikacji, rezerwacji wizyt, opinii o Profesjonalistach, kwocie i formach wynagrodzenia za porady i konsultacje (Usługi świadczone przez Profesjonalistów), sposobie świadczenia tych usług oraz miejscach ich udzielania;

(b) rezerwację wizyty za pośrednictwem Kalendarza w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistów;

(c) powiadamianie o terminie wizyty lub jej zmianie w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistów;

(d) zadawanie pytań Profesjonalistom;

(e) usługę newsletter;

(f) formularz doboru specjalisty; 

(g) dostęp do artykułów i innych publikacji dostępnych w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu, o czym zobowiązuje się informować Usługobiorców drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługi świadczone przez Profesjonalistów są odpłatne, a ich wysokość ustalana jest bezpośrednio przez Profesjonalistów. Rozliczenie z tytułu świadczonych Usług przez Profesjonalistów następuje bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Profesjonalistą z wyłączeniem pośrednictwa Usługodawcy, przy czym Profesjonalista może umożliwić Użytkownikowi regulowanie należności z wykorzystaniem Operatora płatności. 5. Dokonanie rezerwacji wizyty lub zmiana terminu czy odwołanie rezerwacji u Profesjonalisty, w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistów, za pośrednictwem Kalendarza udostępnionego w Serwisie skutkuje wykonaniem Usługi przez Usługodawcę w tym zakresie.  6. Funkcjonalności Serwisu są stale rozwijane i mogą ulegać zmianom, o czym Użytkownicy będą na bieżąco informowani. Nieistotna zmiana funkcjonalności nie wymaga zmiany Regulaminu. 7. Usługodawca zastrzega, że funkcjonalność Serwisu polegająca na udostępnieniu Użytkownikom Formularza doboru specjalisty ma wyłącznie charakter doradczy, a ostateczna decyzja Użytkownika dotycząca wyboru Profesjonalisty, w tym m.in. nurtu, stylu pracy, długości i częstotliwości spotkań powinna być poprzedzona samodzielną analizą profilu Profesjonalisty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dobór Profesjonalisty.

§ 5

WARUNKU KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Prawidłowe korzystanie z możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

(a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

(b) posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, 

(c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Adresu e-mail.

2. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. W takiej sytuacji Użytkownik ponosi ryzyko nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz braku możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. 

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Zawarcie Umowy uprawnia Użytkownika w szczególności do komunikacji elektronicznej z Usługodawcą, rezerwacji wizyt, ich zmiany czy anulowania w Kalendarzu Profesjonalisty, zadawania pytań Profesjonaliście, jak również do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu.

2. W związku z zawartą Umową Użytkownik ma prawo w szczególności do: (a) korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, o których mowa w §4 Regulaminu;

(b) otrzymywania powiadomień o terminie wizyty u Profesjonalisty, również w sytuacji, gdy termin ten został wyznaczony przez Profesjonalistę za pośrednictwem Kalendarza;

(c) odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od akceptacji Regulaminu;

(d) poprawy lub modyfikacji danych osobowych zawartych w Formularzu;

(e) cofnięcia zgód udzielonych w Formularzu;

(f) rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu jest uprawniony do zadawania pytań Profesjonalistom. Pytania mogą być zadawane bądź poprzez bezpośrednie wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Profesjonalisty udostępnionej na profilu, bądź przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@twojpsycholog.pl. 4. Pytania powinny odnosić się wyłącznie do oferowanych przez Profesjonalistów Usług oraz wykonywanej przez nich działalności zawodowej. Wszelkie pytania wykraczające poza ten zakres i przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy nie będą udostępniane Profesjonaliście. 

5. Przesyłanie pytań przez Użytkownika bezpośrednio na adres mailowy Profesjonalisty odbywa się bez pośrednictwa Usługodawcy i z wyłączeniem jego odpowiedzialności w tym zakresie za treść pytania. 

6. Użytkownik oświadcza, że w zakresie zadawanych pytań przekazywanych przez Usługodawcę Profesjonaliście udziela Usługodawcy, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jego części na wszelkich polach eksploatacji i na terenie całego świata.

7. Pytania naruszające warunki opisane w ust. 4 zostaną zarchiwizowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Umowy.

§ 7

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego w Formularzu dane osobowe są prawdziwe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, jak również nieudostępniania osobom trzecim danych umożliwiających rezerwację wizyt w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności oferowanych w ramach zawartej Umowy.

2. Użytkownik oświadcza, że dokonując rejestracji w Serwisie, zapoznał się Polityką Prywatności.

3. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na umówienie i odbycie wizyty u specjalisty w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistę. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą niepełnoletnią, zobowiązuje się dokonać odpowiedniej adnotacji w Formularzu oraz przedstawić Profesjonaliście zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na korzystanie z Usług świadczonych przez Profesjonalistę przed rozpoczęciem wizyty. 

4. Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku potrzeby rezerwacji wizyty dla osoby pozostającej pod jego opieką prawną dokona odpowiedniej adnotacji w Formularzu i na żądanie Profesjonalisty przedstawi odpowiednie dokumenty.

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za działania naruszające prawo, w tym w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych lub praw autorskich. 

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie Adresu e-mail, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania korespondencji od Usługodawcy lub nieskutecznego złożenia oświadczeń wymaganych Regulaminem.

§ 8

UPRAWNIENIA ORAZ ROLA USŁUGODAWCY

1. Zawarcie Umowy uprawnia Usługodawcę w szczególności do komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem telefonii komórkowej z Użytkownikiem oraz składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu.

2. Na podstawie zawartej Umowy Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych w celach opisanych w Polityce Prywatności.

3. Usługodawca oświadcza, że wypełnienie w Formularzu pola „dane o stanie zdrowia” oraz skorzystanie z filtrów w Serwisie ułatwiających wybór Profesjonalisty nie stanowią warunku koniecznego dokonania rezerwacji wizyty w Kalendarzu Profesjonalisty, a ich dodanie przez Użytkownika jest pozostawione jego dobrowolnej decyzji.

4. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, w szczególności dane dotyczące zdrowia (tzw. dane wrażliwe) przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Profesjonaliście są danymi, dla których administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, jest dany Profesjonalista, a nie Usługodawca. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług Elektronicznych Serwisie, w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

6. Usługodawca w ramach zawartej Umowy wyłącznie pośredniczy w rezerwacji wizyty Użytkownika u Profesjonalisty (w ramach Usług świadczonych przez Profesjonalistę) i nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie, niewłaściwe lub nienależyte wykonanie Usług świadczonych przez Profesjonalistę. 

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego Adresu e-mail lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Usługodawca nie odpowiada również wobec Użytkownika za brak możliwości zarezerwowania wizyty u danego Profesjonalisty, odwołania rezerwacji czy odmowę wykonania Usługi świadczonej przez Profesjonalistę. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowego Adresu e-mail lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. W przypadku:

(a) uznania przez Użytkownika naruszenia jego praw;

(b) stwierdzenia nieprawidłowości na stronie https://twojpsycholog.pl;

(c) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżenia w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@twojpsycholog.pl.

3. Odpowiedź Usługodawcy zostanie przesłana na Adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu.

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy z dostępem do wszystkich lub niektórych funkcjonalności oraz Usług Elektronicznych należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia na adres kontakt@twojpsycholog.pl 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu na adres kontakt@twojpsycholog.pl

6. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o czym powiadomi Użytkownika przed upływem pierwotnego terminu. W mailu informującym o zmianie terminu Usługodawca wskaże przyczyny opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

§ 10

ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, w szczególności rozwój funkcjonalności Serwisu.

2. Za każdym razem Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie. Zmiany te będą widoczne w zakładce „Regulamin Serwisu".

3. W uzasadnionych przypadkach, tj. jeżeli zmiany Regulaminu będą dotyczyły uprawnień lub obowiązków zarejestrowanych Użytkowników, Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników o planowanych zmianach poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu w zakładce „Regulamin Serwisu” oraz przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na Adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika, wskazany Formularzu.

4. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie w sposób określony w ust. 3 powyżej traktowane będzie jako zgoda na wprowadzone zmiany i akceptacja nowego brzmienia Regulaminu.

5. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu wobec planowanych zmian traktowane będzie jak wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 12 ust.1 Regulaminu. 6. Oświadczenie Użytkownika zawierające sprzeciw wobec planowanej zmiany Regulaminu dla swej skuteczności musi być złożone za pośrednictwem Adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w Formularzu.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ ROZWIĄZANIE

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i przesłania go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w §2 ust. 4 Regulaminu.

3. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą dotarcia oświadczenia do Usługodawcy.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu wywołuje skutek z chwilą dotarcia oświadczenia do drugiej Strony.

3. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy następuje przez:

(a) złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu i przesłania na Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@twojpsycholog.pl

(b) kolejną rejestrację w Serwisie i wypełnienie Formularza udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

4. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu Umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@twojpsycholog.pl i przesłania na Adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu. 

5. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości, a do oświadczeń składanych przez Strony stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. 

§ 13

PRAWA DO SERWISU

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo Usługodawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. 

2. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności: nazwa, układ graficzny, artykuły, teksty, dokumenty prawne (Regulamin, Polityka Prywatności, klauzule zgód, klauzule informacyjne), hasła, zdjęcia, grafiki, logotyp, układ tekstów, jak również treści dotyczące Usług stanowią lub mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 o pr. aut. („Utwory”). 

3. Utwory są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod rygorem skutków prawnych. 

4. Wykorzystywanie Utworów w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług Elektronicznych oraz po ich zakończeniu – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 

6. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcom licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworów w zakresie nie większym niż konieczny do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług Elektronicznych. Licencja jest udzielana na czas świadczenia tych Usług. 

7. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zabrania się Użytkownikom - bez uprzedniej zgody Usługodawcy – działań polegających na:

(a) trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

(b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji i zmian w strukturze Utworów;

(c) stosowania Utworów, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; 

(d) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania za wynagrodzeniem i bez takiego wynagrodzenia osobom trzecim Utworów, ich kopii, modyfikacji oraz dokumentacji; 

(e) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Utworów.  

8. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej Usługi Elektronicznej. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Serwisu. 

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących praw autorskich Usługobiorca zobowiązany jest bezwzględnie skontaktować się z Usługodawcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z Utworami. 

§ 14.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI

1. TwójPsycholog informuje Użytkowników będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności poprzez: 

(a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

(b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

2. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl./

3. TwójPsycholog informuje Użytkowników będących konsumentami, że pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym („Platforma ODR”)

4. Platforma ODR wspiera w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu, o ile nie zastrzeżono odmiennie, stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie. 

Poprzednie wersje regulaminów: 

Regulamin obowiązujący od dnia 1 października 2021 r.

Wersja PL.