REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PROFESJONALISTY

obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 31 sierpnia 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Profesjonalistą a Usługodawcą - właścicielem Strony www.twojpsycholog.pl.

 2. Do zawarcia umowy dochodzi po akceptacji Regulaminu oraz przesłaniu wymaganych dokumentów przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy i udostępnieniu przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu oraz danych do rejestracji i pierwszego logowania na Profilu Profesjonalisty. 

 3. Przez akceptację rozumie się oznaczenie na stronie www.twojpsycholog.pl odpowiedniego pola z informacją: „Akceptuję warunki Regulaminu świadczenia usług na stronie www.twojpsycholog.pl.

 4. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez Strony Umowy wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony Umowy w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem Serwisu bądź adresu e-mail.

PODSTAWOWE DEFINICJE POJĘĆ 

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą z Profesjonalistą bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 2. Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza oraz przekazała Usługodawcy w wersji elektronicznej dokumenty potwierdzające kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 

 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która rejestrując się w Serwisie, czy to w sposób bezpośredni, czy za pośrednictwem serwisu Facebook, dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza i dokonała rezerwacji terminu wizyty u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza lub skorzystała z innych usług dostępnych w Serwisie w szczególności zadawania pytań Profesjonalistom;

 4. Profesjonaliście – należy przez to rozumieć osobę, z którą została zawarta Umowa opisana w pkt. a) uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1026) lub osobę niebędąca psychologiem, ale posiadającą odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 

 5. Usługodawcy – należy przez to rozumieć właściciela strony www.twojpsycholog.pl, którym jest Kaja Toczyska PERSONA DESIGN ​ prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Falęcka 5/7/61, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP 5213605729, REGON ​366369983;

 6. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę oferowaną za pośrednictwem strony www.twojpsycholog.pl świadczoną drogą elektroniczną i polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy bez fizycznej obecności stron Umowy i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie;

 7. Usłudze świadczonej przez Profesjonalistę – należy przez to rozumieć usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Profesjonalistę posiadającego Profil Profesjonalisty w Serwisie, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji takiej usługi odbywa się za pośrednictwem Serwisu www.twojpsycholog.pl;

 8. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej www.twojpsycholog.pl; 

 9. Adresie e-mail – należy przez to rozumieć przede wszystkim adres poczty elektronicznej Użytkownika, Profesjonalisty lub Usługodawcy;

 10. Rejestracji Podmiotu wnioskującego o zawarcie Umowy – należy przez to rozumieć proces wypełnienia Formularza w Serwisie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy, podanie wymaganych danych osobowych, udzielenie wymaganych zgód oraz przesłanie dokumentów poświadczających kwalifikacje do realizacji usług w zakresie pomocy psychologicznej; 

 11. Formularzu- należy przez to rozumieć dokument w formie ankiety, jaki wyświetli się na stronie www.twojpsycholog.pl po oznaczeniu opcji utworzenia Profilu Profesjonalisty w formie podstrony w Serwisie; 

 12. Regulaminie – niniejszy Regulamin;

 13. Profilu Profesjonalisty- należy przez to rozumieć zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL;

 14. Kalendarzu – należy przez to rozumieć oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Profesjonalisty, w tym spotkań w trybie on-line, umożliwiające zarówno Profesjonaliście, jak i Użytkownikowi dokonywanie rezerwacji terminu wizyty, jej zmianie bądź anulowaniu.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

§ 3

 1. Wypełnienie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy Formularza - ankiety, udzielenie wskazanych w ankiecie zgód na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu oraz przesłanie niezbędnych dokumentów poświadczających kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej stanowi warunek konieczny do podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zawarciu Umowy z Profesjonalistą. 

 2. W trakcie analizy Formularza oraz przesłanych dokumentów Usługodawca jest uprawniony do:

  1. kontaktu e-mail oraz telefonicznego z Podmiotem wnioskującym o zawarcie Umowy w celu zweryfikowania lub poprawy przesłanych danych lub dokumentów;

  2. żądania przesłania dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje; 

  3. odmowy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i utworzenia Profilu Profesjonalisty.

 3. Korespondencja z Podmiotem wnioskującym o zawarcie Umowy i utworzenie Profilu Profesjonalisty odbywa się w formie elektronicznej na adresy i numery telefonów wskazane w Formularzu.

 4. Udostępnienie wnioskującemu Podmiotowi danych do logowania do Profilu Profesjonalisty skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Profesjonalistą a Usługodawcą w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Serwis w Profilu Profesjonalisty oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 5. Udostępnienie danych do logowania odbywa się dwuetapowo:

  1. poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres e-mail linku do logowania na Profilu Profesjonalisty na stronie www.twojpsycholog.pl;

  2. przesłanie SMS jednorazowego hasła do logowania na Profilu Profesjonalisty. 

 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolną zgodą na przetwarzanie tych danych osobowych, jakie zostały ujawnione w związku z akceptacją Regulaminu oraz potwierdzeniem ich autentyczności.

 7. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4

 1. Za pośrednictwem strony www.twojpsycholog.pl oraz Profilu Profesjonalisty świadczone są usługi o charakterze odpłatnym oraz nieodpłatnym. 

 2. Do usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Strony oraz Profilu Profesjonalisty zalicza się:

  1. udostępnianie Użytkownikom Serwisu Twójpsycholog.pl funkcji wyszukiwania Profesjonalisty spośród wszystkich udostępnianych na Stronie Profili Profesjonalistów;

  2. udostępnianie Użytkownikom Kalendarza Profesjonalisty w celu rezerwacji, zmiany bądź anulowania wizyt;

  3. przesyłanie Użytkownikom potwierdzeń i przypomnień o zaplanowanych wizytach u Profesjonalisty;

  4. przesyłanie innym osobom niż Użytkownicy, wskazanych przez Profesjonalistę, potwierdzeń i przypomnień o zaplanowanych wizytach u Profesjonalisty;

  5. przekazywanie Profesjonalistom pytań od Użytkowników zadanych Usługodawcy z pominięciem kontaktu podanego w Profilu Profesjonalisty; 

  6. przekazywanie Profesjonalistom Fomularzy - ankiet wypełnionych przez Użytkowników w związku z rezerwacją wizyty u danego Profesjonalisty; 

  7. dostęp do artykułów i innych publikacji na stronie twojpsycholog.pl; 

  8. udostępnienie Profesjonaliście Profilu Profesjonalisty wraz z funkcjonalnościami opisanymi w Regulaminie; 

 3. Rozliczenie usługi z zakresu pomocy psychologicznej, świadczonej bezpośrednio Użytkownikowi przez Profesjonalistę odbywa się pomiędzy Użytkownikiem a Profesjonalistą z wyłączeniem pośrednictwa Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu lub Profilu Profesjonalisty, o czym zobowiązuje się informować Profesjonalistę drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 5

 1. Prawidłowe korzystanie z Profilu Profesjonalisty możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

  1. posiadanie dostępu do sieci Internet,

  2. posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera.

 2. W ramach Serwisu każda osoba odwiedzająca Serwis ma prawo przeglądania Profilu Profesjonalisty, a po zawarciu Umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną również do rezerwacji wizyty, jej zmiany i odwołania w Kalendarzu Profesjonalisty. Użytkownik jest również uprawniony do przesyłania pytań do wybranych Profesjonalistów za pomocą danych kontaktowych Profesjonalisty udostępnionych na Profilu Profesjonalisty lub za pośrednictwem Usługodawcy. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Prawa i obowiązki Profesjonalisty 

§ 6

 1. Zawarcie Umowy uprawnia Profesjonalistę w szczególności do:

  1. komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem e-mail oraz telefonii komórkowej;

  2. do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu;

  3. zarządzania informacjami o Profesjonaliście na Profilu Profesjonalisty udostępnionym do publicznego odczytywania na Stronie www.twojpsycholog.pl;

  4. korzystania z funkcjonalności oprogramowania do obsługi Profilu Profesjonalisty w szczególności do konfigurowania cennika świadczonych przez Profesjonalistę usług, zarządzania Kalendarzem wizyt stacjonarnych oraz wizyt on–line, oraz tworzenia książki adresowej Użytkowników oraz osób niebędących Użytkownikami Serwisu rezerwujących wizyty u Profesjonalisty;

  5. korzystania z funkcjonalności oprogramowania Profilu Profesjonalisty z wyłączeniem możliwości rezerwacji wizyt w Kalendarzu przez Użytkowników Serwisu;

  6. korzystania z funkcjonalności oprogramowania pomimo wyłączenia widoczności Profilu Profesjonalisty w Serwisie; 

  7. edytowania Profilu Profesjonalisty, poprawiania oraz uzupełniania zamieszczonych tam danych osobowych, w tym danych przeznaczonych do wyłącznego kontaktu z Usługodawcą niepodlegających upublicznieniu w Profilu;

 2. Zamieszczając publicznie dostępne informacje w Profilu Profesjonalisty, Profesjonalista jest uprawniony wyłącznie do zamieszczania swojego profilowego zdjęcia oraz podstawowych informacji obejmujących imię i nazwisko, tytuł zawodowy, posiadane specjalizacje, doświadczenie oraz kwalifikacje do realizacji usług w zakresie pomocy psychologicznej oraz miejsce realizacji usługi tj. miejscowość, województwo cennik usług oraz podstawowe dane kontaktowe.

 3. Profesjonalista jest uprawiony do posiadania wyłącznie jednego Profilu Profesjonalisty.

§ 7

 1. Korzystając z udostępnionych funkcjonalności Profilu Profesjonalisty oraz oprogramowania do zarządzania Kalendarzem Profesjonalista jest zobowiązany do:

  1. zamieszczania wyłącznie prawdziwych informacji w przypisanych w tym celu polach w Profilu Profesjonalisty;

  2. zamieszczenia zdjęcia Profesjonalisty w sposób umożliwiający jego rozpoznanie;

  3. publikowania w Profilu treści nienaruszających obowiązującego prawa;

  4. wywiązywania się wobec Użytkowników z potwierdzonych przez Usługodawcę zarezerwowanych w Kalendarzu wizyt;

 2. Zamieszczając zdjęcie w Profilu Profesjonalisty oraz udostępniając do publicznego odczytu informacje o Profesjonaliście oraz inne opublikowane przez Profesjonalistę teksty, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia oraz publikowanych treści w Profilu Profesjonalisty lub za pośrednictwem innych udostępnionych w Serwisie funkcjonalności na terenie całego świata i na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

  1.  utrwalenie i zwielokrotnienie egzemplarzy dowolną techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie w wewnętrznej sieci informatycznej oraz w sieci Internet, w tym na stronie internetowej TwójPsycholog lub w elektronicznych bazach danych;

  3. wprowadzanie oryginałów lub egzemplarzy do obrotu, włączając w to najem i użyczenie, udostepnienie osobom trzecim, publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  4. wykorzystywanie w najszerszym możliwym zakresie oryginałów lub egzemplarzy (lub ich części) w celach biznesowych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Usługodawcy, w tym m.in. wykorzystywanie we wszelkich materiałach służących promocji i reklamie działalności Usługodawcy np. za pośrednictwem publikacji prasowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i mediów elektronicznych.

 1. Profesjonalista jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego hasła do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do Profilu przez osoby trzecie.

 2. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia nieuprawnionego jego pozyskania przez osoby trzecie Profesjonalista zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła a w przypadku dodatkowych wątpliwości co do bezpieczeństwa zgromadzonych tam danych – do kontaktu z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@twojpsycholog.pl

 3. Udostępnienie Profesjonaliście przez Użytkowników danych osobowych innych niż te, które zostały udostępnione Usługodawcy i przetworzenie ich za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem Profesjonalisty powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Udostępnienie Profesjonaliście przez osoby niebędące Użytkownikami Serwisu danych osobowych, w tym danych wrażliwych i przetworzenie tych danych przez Profesjonalistę za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem Profesjonalisty powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 8

 1. Profesjonalista oświadcza, że wszystkie podane przez niego w Formularzu dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, jak również do nieudostępniania osobom trzecim danych umożliwiających logowanie do Profilu Profesjonalisty i korzystanie z funkcjonalności oferowanych w ramach zawartej Umowy przez osoby trzecie.

 2. Profesjonalista oświadcza, że dokonując rejestracji w Serwisie, zapoznał się polityką cookies, polityką ochrony danych osobowych, a w szczególności polityką ochrony wrażliwych danych osobowych jak dane o stanie zdrowia Użytkownika, rezerwującego u niego wizytę. 

 3. Profesjonalista zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Usługodawcę lub osoby trzecie za działania Profesjonalisty naruszające prawo w tym w szczególności za nieuprawnione udostępnienie osobom trzecim hasła do logowania w Profilu Profesjonalisty, podanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych lub praw autorskich innych osób, naruszenie tajemnicy zawodowej czy powierzonych mu przez Użytkowników informacji poufnych. 

 4. Profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do której nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania korespondencji od Usługodawcy lub nieskutecznego złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym Regulaminem.

Prawa i obowiązki Usługodawcy 

§ 9

 1. Zawarcie Umowy uprawnia Usługodawcę w szczególności do:

  1. komunikacji z Profesjonalistą za pośrednictwem e-mail oraz telefonii komórkowej;

  2. do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu;

  3. zablokowania publikacji Profilu Profesjonalisty, jeśli zdjęcie lub publikowane w Profilu Profesjonalisty treści będą naruszać w sposób oczywisty obowiązujące prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.

 2. Na podstawie zawartej Umowy Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania udostępnionych przez Profesjonalistę danych osobowych Profesjonalisty w celach opisanych w Polityce ochrony danych osobowych, Polityce cookies oraz niniejszym Regulaminie.

 3. Usługodawca oświadcza również, że wszelkie dane wrażliwe oraz inne dane osobowe niż udostępnione Usługodawcy przez Użytkownika i przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Profesjonaliście są danymi, dla których administratorem danych osobowych jest dany Profesjonalista, a nie Usługodawca. 

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

 5. W związku z czasowym zawieszeniem świadczenia nieodpłatnych usług w Serwisie Profesjonaliście nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie związane z tym zdarzeniem.

 6. Usługodawca nie udziela również gwarancji prawidłowego działania Serwisu ani nie gwarantuje, że skorzystanie z funkcjonalności Profilu Profesjonalisty skutkować będzie lepszym pozycjonowaniem Profesjonalisty w Internecie czy pozyskaniem osób chcących skorzystać z usług oferowanych przez Profesjonalistów.

§ 10

 1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy jedynie pośredniczy w rezerwacji wizyty Użytkownika u Profesjonalisty i nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie przez Użytkownika, nieskorzystanie z zarezerwowanej wizyty czy odmowę zapłaty za wykonaną przez Profesjonalistę usługę. 

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Profesjonalistę nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Polityki ochrony danych osobowych oraz cookies.

 2. W przypadku:

  1. uznania przez Profesjonalistę naruszenia jego praw;

  2. stwierdzenia nieprawidłowości na stronie www.twojpsycholog.pl;

  3. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

  Profesjonaliście przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżenia w formie elektronicznej pod adresem kontakt@twojpsycholog.pl

 3. Odpowiedzi na dokonane zgłoszenia oraz zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Profesjonalisty wskazanej w Formularzu.

 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy z dostępem do wszystkich lub niektórych funkcjonalności oraz usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia na adres kontakt@twojpsycholog.pl

 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu na adres kontakt@twojpsycholog.pl

 6. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie wskazanym w ust.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o czym powiadomi Profesjonalistę przed upływem pierwotnego terminu. W mailu informującym o zmianie terminu Usługodawca wskaże przyczyny opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

DANE OSOBOWE

§ 12

 1. W przypadku wyrażenia przez Profesjonalistę zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie wielokrotne wykorzystanie wizerunku Profesjonalisty przez Administratora, Profesjonalista oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach bezpośrednio związanych z działalnością Administratora, poprzez zamieszczenie jego wizerunku w Profilu Profesjonalisty. 

 2. Zgoda Profesjonalisty, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach  służących promocji działalności Administratora, w szczególności w mediach (np. Internet – strona internetowa Administratora, Facebook, Instagram) oraz w materiałach promocyjnych Administratora. 

 3. Jednocześnie Profesjonalista zrzeka się praw wynikających z prawa autorskiego związanych z kontrolą autorską i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału zawierającego wizerunek Profesjonalisty.  

 4. Jednocześnie Profesjonalista oświadcza, iż nie żąda wynagrodzenia (i zrzeka się prawa do jego żądania w przyszłości) za korzystanie z wizerunku Profesjonalisty oraz jego rozpowszechnianie na potrzeby i w zakresie jak w niniejszym oświadczeniu.

ZMIANA REGULAMINU

§ 13

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wprowadzenia bądź zmiany oferowanych funkcjonalności Serwisu, zmiany zakresu świadczonych usług lub wprowadzenia nowych.

 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Profesjonalistę poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany w Formularzu.

 3.  Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie traktowane będzie jako zgoda na wprowadzone zmiany i akceptacja nowego brzmienia Regulaminu.

 4. Złożenie przez Profesjonalistę sprzeciwu wobec planowanych zmian traktowane będzie jak wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 13 ust.1. 

 5. Oświadczenie Profesjonalisty zawierające sprzeciw wobec planowanej zmiany Regulaminu dla swej skuteczności musi być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu.

WYPOWIEDZENIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 14

 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

 2. Oświadczenie o rozwiązaniu wywołuje skutek z chwilą dotarcia oświadczenia do drugiej strony Umowy.

 3. Oświadczenie Profesjonalisty o rozwiązaniu Umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu i przesłania na adres Usługodawcy kontakt@twojpsycholog.pl

 4. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@twojpsycholog.pl i przesłania na adres poczty elektronicznej Profesjonalisty wskazanej w Formularzu. 

§ 15

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 30 września 2020 r. do dnia jego uchylenia przez kolejny Regulamin.