REGULAMIN DLA PROFESJONALISTÓW W SERWISIE INTERNETOWYM TWÓJPSYCHOLOG.PL - obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 10 maja 2024 r.

§ 1

INTERPRETACJA

1. Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim. 

2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie. 

3. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

(a) „Adres e-mail” – adres poczty elektronicznej Użytkownika, Profesjonalisty lub Usługodawcy;

(b) „Czat” – funkcjonalność Serwisu polegająca na wymianie wiadomości tekstowych pomiędzy Użytkownikiem, a Profesjonalistą.

(c) „Formularz” - dokument w formie ankiety wyświetlający się w Serwisie, po oznaczeniu opcji utworzenia Profilu Profesjonalisty w formie podstrony w Serwisie; 

(d) „ Forum” - platforma dostępna pod adresem: https://twojpsycholog.pl/forum, na której możliwe jest zadawanie przez Użytkowników Profesjonalistom pytań z zakresu zdrowia psychicznego;

(e) „Kalendarz” – oprogramowanie służące w szczególności do zarządzania grafikiem wizyt u Profesjonalisty, w tym spotkań w trybie on-line, umożliwiające zarówno Profesjonaliście, jak i Użytkownikowi, dokonywanie rezerwacji terminu wizyty, jej zmiany bądź anulowania;

(f) „Operator Płatności” – platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Więcej informacji: https://support.stripe.com;

(g) „Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza oraz przekazała Usługodawcy w wersji elektronicznej dokumenty potwierdzające kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej; 

(h) „Polityka Prywatności” – zestaw informacji wymaganych przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Profesjonalisty, dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/polityka-prywatnosci.

(i) „Profesjonalista” – osoba, z którą została zawarta Umowa, uprawniona do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2000 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz.U. 2019 poz. 1026) lub osoba niebędąca psychologiem, ale posiadająca odpowiednie kwalifikacje do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej;

(j) „Profil Profesjonalisty” - zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL;

(k) „Regulamin Serwisu” – regulamin świadczenia usług dla Użytkownika dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/regulamin;

(l) „Regulaminniniejszy Regulamin dostępny pod adresem: https://twojpsycholog.pl/regulamin-dla-specjalistow;

(m) „Rejestracja Podmiotu wnioskującego o zawarcie Umowy – proces wypełnienia Formularza w Serwisie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy, podanie wymaganych danych osobowych, udzielenie wymaganych zgód oraz przesłanie dokumentów poświadczających kwalifikacje do realizacji usług w zakresie pomocy psychologicznej; 

(n) „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(o) „Serwis” – strona internetowa wywoływana pod adresem domeny internetowej https://twojpsycholog.pl; 

(p) „Strony” – odpowiednio Usługodawca i Profesjonalista łącznie;

(q) „System CRM” – ang. Customer relationship management, odpłatne narzędzie Serwisu umożliwiające zarządzanie Profilem Profesjonalisty, w tym m.in. grafikiem, bazą klientów, umawianiem wizyt.

(r) „Umowa Powierzenia” – umowa powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, stanowiąca integralny Załącznik nr 1 do Regulaminu, na mocy której Usługodawca działający jako administrator danych osobowych powierza Profesjonaliście dane osobowe Użytkowników do przetwarzania w celu realizacji Umowy, zawierana jednocześnie z zawarciem Umowy.

(s) „Umowa” – umowa o współpracy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Profesjonalistą, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie; 

(t) „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu. 

(u) „Usługa świadczona przez Profesjonalistę – usługi z zakresu pomocy psychologicznej świadczone przez Profesjonalistę posiadającego Profil Profesjonalisty w Serwisie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Serwisu;

(v) „Usługa – usługa oferowaną za pośrednictwem Serwisu, świadczona drogą elektroniczną i polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Profesjonalisty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

(w) „Usługodawca” lub „TwójPsycholog” – właściciel Serwisu, spółka TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905171, posiadająca numer NIP: 5842803417 oraz numer REGON: 388505328; (x) „Użytkownik lub Usługobiorca” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiada odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego, która rejestrując się w Serwisie, czy to w sposób bezpośredni, czy za pośrednictwem serwisu Facebook, dokonała rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza i dokonała rezerwacji terminu wizyty u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza lub skorzystała z innych usług dostępnych w Serwisie, w szczególności zadawania pytań Profesjonalistom.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady współpracy Usługodawcy z Profesjonalistami oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę Usług dla Profesjonalistów drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem:

(a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. Głogowska 12 lok. 4, 80-302 Gdańsk;

(b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@twojpsycholog.pl.

3. Regulamin jest nieprzerwalnie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośników w każdej chwili, z wykorzystaniem systemu informatycznego, którym posługuje się Profesjonalista.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminu Serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

5. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Serwisie wymaga utworzenia Profilu Profesjonalisty, z zastrzeżeniem ograniczeń odnoszących się do funkcjonalności objętych odpłatnością, które są wyraźnie wskazane.

§ 3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

1. Wypełnienie przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy Formularza, udzielenie wskazanych w ankiecie zgód na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, zawarcie Umowy Powierzenia oraz przesłanie niezbędnych dokumentów poświadczających kwalifikacje Profesjonalisty do realizacji usług z zakresu pomocy psychologicznej stanowią warunki niezbędne do podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zawarciu Umowy z Profesjonalistą. 

2. W trakcie analizy Formularza oraz przesłanych dokumentów Usługodawca jest uprawniony do:

(a) kontaktu e-mail oraz telefonicznego z Podmiotem wnioskującym o zawarcie Umowy w celu zweryfikowania lub poprawy przesłanych danych lub dokumentów;

(b) żądania przesłania dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje; 

(c) odmowy zawarcia Umowy i utworzenia Profilu Profesjonalisty, jeżeli Profesjonalista nie spełnia warunków niezbędnych do świadczenia usług z zakresu pomocy psychologicznej.

3. Korespondencja z Podmiotem wnioskującym o zawarcie Umowy i utworzenie Profilu Profesjonalisty odbywa się w formie elektronicznej na adresy i numery telefonów wskazane w Formularzu.

4. Udostępnienie Podmiotowi wnioskującemu o zawarcie Umowy danych do logowania do Profilu Profesjonalisty skutkuje automatycznym zawarciem Umowy oraz Umowy Powierzenia pomiędzy Profesjonalistą a Usługodawcą w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Serwis w Profilu Profesjonalisty oraz na zasadach opisanych w Regulaminie.

5. Udostępnienie danych do logowania odbywa się dwuetapowo:

(a) poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu Adres e-mail Profesjonalisty linku do logowania na Profilu Profesjonalisty w Serwisie,

(b) przesłanie wiadomością SMS jednorazowego hasła do logowania na Profilu Profesjonalisty. 

6. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

7. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec Umowy, która zostaje zawarta między Profesjonalistą a Usługodawcą.

8. Do zawarcia umowy dochodzi po akceptacji Regulaminu oraz przesłaniu wymaganych dokumentów przez Podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy i udostępnieniu przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu oraz danych do rejestracji i pierwszego logowania na Profilu Profesjonalisty. 

9. Przez akceptację rozumie się oznaczenie w Serwisie odpowiednich pól z informacjami:

(a) „Zapoznałem/am się z Regulaminem oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, akceptuję ich warunki i zobowiązuję się do ich stosowania w całości.”,

(b) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu rejestracyjnym w celu założenia oraz prowadzenia konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.”

10. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez Strony Umowy wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony Umowy w taki sposób, aby druga Strona mogła zapoznać się z ich treścią za pośrednictwem Serwisu bądź Adresu e-mail.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Za pośrednictwem Serwisu oraz Profilu Profesjonalisty świadczone są Usługi o charakterze odpłatnym oraz nieodpłatnym. 

2. W odniesieniu do Użytkowników, do usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Strony oraz Profilu Profesjonalisty zalicza się:

(a) udostępnianie Użytkownikom Serwisu funkcjonalności polegającej na wyszukiwaniu Profesjonalisty spośród udostępnianych na Stronie Profili Profesjonalistów;

(b) udostępnianie Użytkownikom Kalendarza Profesjonalisty w celu rezerwacji, zmiany bądź anulowania wizyt – wyłącznie w przypadku Profesjonalisty posiadającego Konto Premium; 

(c) przesyłanie Użytkownikom potwierdzeń i przypomnień o zaplanowanych wizytach u Profesjonalisty posiadającego Konto Premium;

(d) przesyłanie innym osobom niż Użytkownicy, wskazanych przez Profesjonalistę, potwierdzeń i przypomnień o zaplanowanych wizytach u Profesjonalisty – wyłącznie w przypadku Profesjonalisty posiadającego Konto Premium;

(e) przekazywanie Profesjonalistom pytań od Użytkowników zadanych Usługodawcy z pominięciem kontaktu podanego w Profilu Profesjonalisty; 

(f) dostęp do Forum; 

(g) umożliwienie Użytkownikom zadawania pytań Profesjonalistom za pośrednictwem Forum;

(h) przekazywanie Profesjonalistom Formularzy - ankiet wypełnionych przez Użytkowników w związku z rezerwacją wizyty u danego Profesjonalisty – wyłącznie w przypadku Profesjonalistów posiadających Konto Premium; 

(i) dostęp do artykułów i innych publikacji. 

3. W odniesieniu do Profesjonalistów, do usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Strony oraz Profilu Profesjonalisty zalicza się:

(a) udostępnienie Profesjonaliście Profilu Profesjonalisty w wersji podstawowej wraz z funkcjonalnościami opisanymi w Regulaminie („Konto Podstawowe”);

(b) dostęp do artykułów i innych publikacji;

(c) dostęp do Forum;

(d) umożliwienie Profesjonalistom udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników za pośrednictwem Forum.

4. W odniesieniu do Użytkowników, do usług odpłatnych dostępnych za pośrednictwem Strony oraz Profilu Profesjonalisty zalicza się:

(a) świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej w wysokości oraz sposobie odpłatności ustalonej z Profesjonalistą.

5. Rozliczenie usługi z zakresu pomocy psychologicznej, świadczonej bezpośrednio Użytkownikowi przez Profesjonalistę odbywa się pomiędzy Użytkownikiem a Profesjonalistą, z wyłączeniem pośrednictwa Usługodawcy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Profesjonalista uprawniony jest do korzystania z płatności on-line za pośrednictwem Operatora płatności.

6. W odniesieniu do Profesjonalistów, do usług odpłatnych dostępnych za pośrednictwem Strony oraz Profilu Profesjonalisty zalicza się:

(a) udostępnienie Profesjonaliście Profilu Profesjonalisty w wersji premium wraz z funkcjonalnościami opisanymi w Regulaminie („Konto Premium”),

(b) pozyskiwanie Użytkowników z wykorzystaniem Formularza doboru, na warunkach określonych w §9 Regulaminu, (c) korzystanie z płatności on-line za pośrednictwem Operatora płatności („Funkcjonalność płatności on-line”). 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu lub Profilu Profesjonalisty, o czym zobowiązuje się informować Profesjonalistę drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Funkcjonalności Serwisu są stale rozwijane i mogą ulegać zmianom, o czym Profesjonalista będzie na bieżąco informowany. Nieistotna zmiana funkcjonalności nie wymaga zmiany Regulaminu.

§ 5 WARUNKI KORZYSTANIA Z PROFILU PROFESJONALISTY

1. Prawidłowe korzystanie z Profilu Profesjonalisty możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

(a) posiadanie dostępu do sieci Internet,

(b) posiadanie jednej z wymienionych przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,

(c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Adresu e-mail.

2. Używanie nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.

3. W ramach Serwisu każda osoba odwiedzająca Serwis ma prawo przeglądania Profilu Profesjonalisty, a po zawarciu Umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną również do rezerwacji wizyty, jej zmiany i odwołania w Kalendarzu Profesjonalisty. Użytkownik jest również uprawniony do przesyłania pytań do wybranych Profesjonalistów posiadających Konto Premium za pomocą danych kontaktowych Profesjonalisty udostępnionych na Profilu Profesjonalisty lub za pośrednictwem Usługodawcy, a w przypadku Profesjonalistów posiadających Konto Podstawowe za pomocą danych kontaktowych Profesjonalisty udostępnionych na Profilu Profesjonalisty. 

§ 6

PROFIL PROFESJONALISTY – KONTO PODSTAWOWE  

1. Profil Profesjonalisty w wersji podstawowej jest usługą nieodpłatną świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalisty.

2. Konto Podstawowe zawiera następujące funkcjonalności:

(a) udostępnienie Użytkownikom Profilu Profesjonalisty w formie wizytówki, zawierającej dane Profesjonalisty, w tym dane kontaktowe (nr telefonu oraz Adres e-mail).

§ 7 PROFIL PROFESJONALISTY – KONTO PREMIUM

1. Profil Profesjonalisty w wersji premium jest usługą odpłatną świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalisty.

2. Konto Premium zawiera następujące funkcjonalności:

(a) dostęp do CRM Usługodawcy, w tym m.in. możliwość dodawania grafiku oraz edytowania i dodawania klientów Profesjonalisty oraz możliwość przesyłania Użytkownikom próśb o wystawienie opinii po przeprowadzonej Konsultacji; 

(b) Kalendarz; 

(c) aktywny formularz zapisu, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą umówić się na wizytę u Profesjonalisty;

(d) Czat;

(e) formularz doboru, za pośrednictwem którego Serwis może rekomendować Użytkownikowi wizytę u danego Profesjonalisty;

(f) promowanie Profilu Profesjonalisty przez Usługodawcę w mediach społecznościowych oraz na blogu Serwisu;

(g) umożliwienie Profesjonaliście nawiązania dodatkowej współpracy z Usługodawcą, w tym m.in. pisanie artykułów czy udział w organizowanych webinarach.

§ 8

KONTO PREMIUM - ZASADY ODPŁATNOŚCI

1. Po utworzeniu przez Profesjonalistę Profilu Profesjonalisty następuje tymczasowy, bezpłatny okres próbny, w czasie którego Profesjonalista może zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami Serwisu w wersji premium oraz podjąć decyzje dotyczącą kontynuowania korzystanie z niego w ramach odpłatnego Konta Premium lub bezpłatnego Konta Podstawowego.

2. Okres próbny, o którym mowa w ust. 1 powyżej trwa 14 (słownie: czternaście) dni i rozpoczyna się w momencie aktywacji Profilu Profesjonalisty w Systemie przez Usługodawcę („Okres Próbny”).

3. W celu posiadania Konta Premium przed upływem Okresu Próbnego, Profesjonalista wybiera metodę płatności w zakładce „Konto i subskrypcja” w Systemie CRM Profilu Profesjonalisty i uzupełnia wszelkie niezbędne dane w celu skutecznego opłacania należności na rzecz Usługodawcy („Obsługa Płatności”).

4. Konto Premium jest automatycznie przedłużane co miesiąc do momentu wyrażenia przez Profesjonalistę rezygnacji.

5. Jeżeli Profesjonalista nie zrezygnuje z Konta Premium przed datą jego odnowienia w danym miesiącu, Usługodawca uprawniony jest do pobrania opłaty za następny miesiąc.

6. Profesjonalista może zrezygnować z Konta Premium w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Konta Premium będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie zwraca opłat za niekorzystanie przez Profesjonalistę z funkcjonalności, które posiada Konto Premium. W celu rezygnacji z Konta Premium należy wejść w zakładkę „Konto i subskrypcja” w Systemie CRM oraz wybrać „Anuluj subskrypcję”.

7. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, a Profesjonalista nie dokona zmian w Obsłudze Płatności ani nie zrezygnuje z Konta Premium, Usługodawca ma prawo do zawieszenia dostępu do Konta Premium do momentu wskazania przez Profesjonalistę danych umożliwiających Obsługę Płatności. Profesjonalista upoważnia Usługodawcę do pobierania opłat przy użyciu Obsługi Płatności także po jej zmianie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne Usługodawcy kwoty.

8. Zarówno Okres Próbny jak i Konto Premium zapewniają pełną funkcjonalność Serwisu.

9. Konto Premium jest odpłatne w wysokości kwoty netto/brutto wskazanej w Serwisie w zakładce „np. Cennik”.

10. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z Konta Premium są faktury VAT przesyłane Profesjonalistom w cyklach miesięcznych. Momentem zapłaty jest skuteczne pobranie opłaty zgodnie z Obsługą Płatności.

11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Usługodawca informuje Profesjonalistów o zmienia Cennika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni. Zmieniony Cennik obowiązuje po upływie wskazanego okresu, chyba, że przed jego upływem Profesjonalista zrezygnuje z Konta Premium, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.

12. Usługodawca zastrzega sobie możliwości ustalania nowego Cennika dla Profesjonalistów rejestrujących Konto Premium po raz pierwszy z zachowaniem uprzednio ustalonego Cennika dla Profesjonalistów, którzy posiadają aktywne Konto Premium w momencie aktualizacji Cennika do momentu anulowania przez nich Konta Premium w sposób opisany w ust. 6 powyżej lub zarówno dla Profesjonalistów rejestrujących Konto Premium po raz pierwszych oraz Profesjonalistów posiadających aktywne Konto Premium w momencie aktualizacji Cennika.

§ 9

OPŁATA PAY PER LEAD - ZASADY ODPŁATNOŚCI

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom wybór rekomendowanych dla danego Użytkownika Profesjonalistów wśród wszystkich Profesjonalistów posiadających Konto Premium za pośrednictwem formularza doboru.

2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się po raz pierwszy na skorzystanie z Usług świadczonych przez danego Profesjonalistę na skutek skorzystania z formularza doboru i za jego pośrednictwem umówi pierwszą wizytę u danego Profesjonalisty, Usługodawcy przysługuje jednorazowa opłata wynosząca 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości pierwszej wizyty („Opłata Pay Per Lead”).

3. Należne Usługodawcy Opłaty Pay Per Lead będą rozliczane w cyklach miesięcznych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Wartość faktury stanowił będzie iloczyn wizyt u danego Profesjonalisty na skutek skorzystania przez Użytkownika z formularza doboru oraz 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wartości każdej z pierwszych wizyt zgodnie ze stawką za daną wizytę ustaloną przez Profesjonalistę.

4. Faktury, o których mowa w ust. 3 powyżej będą przesyłane Profesjonalistom drogą elektroniczną, za pośrednictwem wskazanego przez Profesjonalistę Adresu e-mail. Należne Usługodawcy Opłaty Pay Per Lead będą płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Profesjonaliście wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto Usługodawcy wskazane w fakturze. Profesjonalista akceptując postanowienia Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez własnoręcznego podpisu Usługodawcy. Za termin zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy. 

5. Profesjonalista uprawniony jest do bieżącego śledzenia i weryfikowania należnych Usługodawcy Opłat Pat Per Lead w Systemie CRM. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, Profesjonalista zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Usługodawcą.

§ 10

FUNKCJONALNOŚĆ PŁATNOŚCI ON-LINE - ZASADY ODPŁATNOŚCI

1. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Profesjonalistom posiadającym Konto Premium korzystanie z Funkcjonalności płatności on-line zapewnianej przez Operatora płatności polegającej na skonfigurowaniu Konta Profesjonalisty poprzez powiązanie go z platformą Stripe dostarczaną przez Operatora płatności oraz aktywowaniu Przelewów24 w celu rozliczania płatności z Usługobiorcą z tytułu Usług świadczonych przez Profesjonalistów. 2. Funkcjonalność płatności on-line jest usługą odpłatną. 3. Jeżeli Profesjonalista zdecyduje się na samodzielne skonfigurowanie Konta Premium poprzez dodanie do Konta Funkcjonalności on-line, Operator płatności pobierał będzie określoną prowizję uzależnioną od metody płatności w wysokości ustalonej przez Operatora płatności. 4. Poza prowizją, o której mowa w ust. 3 powyżej, korzystanie z Funkcjonalności płatności on-line uprawnia Usługodawcę do pobierania opłaty z tytułu korzystania z Funkcjonalności pobieranej łącznie z prowizją należną na rzecz Operatora płatności. 5. O wysokości prowizji, o których mowa w ust. 3 oraz opłaty, o której mowa w ust. 4 powyżej Usługodawca poinformuje Profesjonalistów za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Profesjonalistę Adres e-mail lub za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych w Serwisie w Koncie Profesjonalisty. 6. Korzystanie z Funkcjonalności płatności on-line jest dobrowolne i nie wpływa oraz nie ogranicza możliwość korzystania z innych funkcjonalności zapewnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. 7. Dokładny opis Funkcjonalności płatności on-line, w tym zasady działania Funkcjonalności, wysokość należnych prowizji oraz sposoby rozliczania z Usługobiorcami z wykorzystaniem ww. Funkcjonalności przekazywane są przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w Koncie Profesjonalisty. 8. W celu uniknięcia rozbieżności Usługodawca informuje, że nie świadczy usług płatniczych na rzecz Profesjonalistów lub Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2021 poz. 1907 ze zm.), w szczególności w rozumieniu art. 3 ww. ustawy oraz nie przeprowadza weryfikacji płatności dokonywanych za pośrednictwem Funkcjonalności płatności on-line. Rola Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do zaimplementowania Funkcjonalności w Serwisie.

§ 11

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Profesjonalista, po zalogowaniu się na swoje Konto, jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika i opublikowane na Forum. 

 2. Usługodawca zastrzega, że: 

  1. każdorazowo weryfikuje treść odpowiedzi przed jej opublikowaniem na Forum;

  2. na Forum opublikowane zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostaną zaakceptowane przez Usługodawcę.

 3. Profesjonalista nie jest uprawniony do stawiania ani potwierdzania jakichkolwiek diagnoz za pośrednictwem Forum.

 4. Profesjonalista nie jest uprawniony do udzielania za pośrednictwem Forum jakichkolwiek informacji lub zaleceń dotyczących dawkowania leków.

 5. Udzielenie odpowiedzi na pytania opublikowane na Forum nie uprawnia Profesjonalisty do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Usługodawcy ani Użytkownika. 

 6. Odpowiedź Profesjonalisty nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym lub wulgarnym, nawołującym do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszać powszechnie obowiązujące prawo, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§ 12

WYSYŁANIE PRÓŚB O WYSTAWIENIE OPINII

 1. Profesjonalista jest uprawniony do wysłania Użytkownikowi za pośrednictwem Systemu CRM prośby o wystawienie opinii na temat Profesjonalisty, która będzie opublikowana na Profilu Profesjonalisty.

 2. Profesjonalista jest uprawniony do wysłania jednemu Użytkownikowi prośby o wystawienie opinii wyłącznie jeden raz.

 3. Prośba o wystawienie opinii może zostać wysłana przez Profesjonalistę po przeprowadzeniu pierwszej Konsultacji lub w przypadku regularnych i powtarzających się Konsultacji – po przeprowadzeniu którejkolwiek z nich lub po zakończeniu ciągu Konsultacji.

 4. Wystawienie opinii polega na wypełnieniu ankiety składającej się z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego poprzez udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na pytania zamknięte oraz sporządzenie opisowego podsumowania swojej opinii, które na Profilu Profesjonalisty wyświetlone zostanie w formie opinii tekstowej.

 5. Usługodawca każdorazowo weryfikuje treść opinii przed jej opublikowaniem. W przypadku, gdy opinia budzi wątpliwości Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony – według własnego wyboru – do zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o edytowanie opinii albo do nieopublikowania opinii. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieopublikowania opinii, które uzna za sprzeczne z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu Serwisu.

 6. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności danej opinii z prawdą lub rzeczywistym stanem faktycznym, Profesjonalista powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

§ 13

PRAWA PROFESJONALISTY

1. Zawarcie Umowy uprawnia Profesjonalistę – w zależności od tego czy posiada Konto Premium czy Konto Podstawowe - w szczególności do:

(a) komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem e-mail oraz telefonii komórkowej;

(b) do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu;

(c) zarządzania informacjami o Profesjonaliście na Profilu Profesjonalisty udostępnionym do publicznego odczytywania na Stronie https://twojpsycholog.pl;

(d) korzystania z funkcjonalności oprogramowania do obsługi Profilu Profesjonalisty w szczególności do konfigurowania cennika świadczonych przez Profesjonalistę usług, zarządzania Kalendarzem wizyt stacjonarnych oraz wizyt on–line, oraz tworzenia książki adresowej Użytkowników oraz osób niebędących Użytkownikami Serwisu rezerwujących wizyty u Profesjonalisty, wyłącznie w ramach Konta Premium;

(e) korzystania z funkcjonalności oprogramowania Profilu Profesjonalisty z wyłączeniem możliwości rezerwacji wizyt w Kalendarzu przez Użytkowników Serwisu;

(f) korzystania z funkcjonalności oprogramowania pomimo wyłączenia widoczności Profilu Profesjonalisty w Serwisie; 

(g) edytowania Profilu Profesjonalisty, poprawiania oraz uzupełniania zamieszczonych tam danych osobowych, w tym danych przeznaczonych do wyłącznego kontaktu z Usługodawcą niepodlegających upublicznieniu w Profilu.

2. Zamieszczając publicznie dostępne informacje w Profilu Profesjonalisty, Profesjonalista jest uprawniony wyłącznie do zamieszczania swojego profilowego zdjęcia oraz podstawowych informacji obejmujących imię i nazwisko, tytuł zawodowy, posiadane specjalizacje, doświadczenie oraz kwalifikacje do realizacji usług w zakresie pomocy psychologicznej oraz miejsce realizacji usługi tj. miejscowość, województwo cennik usług oraz podstawowe dane kontaktowe.

3. Profesjonalista jest uprawiony do posiadania wyłącznie jednego Profilu Profesjonalisty.

§ 14

KORZYSTANIE Z CZATU

1. Profesjonalista posiadający Konto Premium może połączyć się z Użytkownikiem za pośrednictwem Czatu.

2. Czat wykorzystywany jest do przeprowadzenia rozmów pomiędzy Użytkownikiem a Profesjonalistą w formie wiadomości tekstowych przesyłanych w czasie rzeczywistym przy zastosowaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Usługodawcę.

3. W celu połączenia się poprzez Czat z Użytkownikiem, Profesjonalista może wysłać wiadomość do Użytkownika wybierając go z listy Użytkowników w zakładce „Czat tekstowy”.

4. Wiadomości przechowywane są na serwerach Usługodawcy do 30 (trzydziestu) dni. Po upływie tego terminu zostają automatycznie usunięte z serwerów Usługodawcy.

5. Wszelkie istotne informacje dot. funkcjonalności Czatu znajdują się pod adresem https://pomoc.twojpsycholog.pl/pl/czattekstowy.

§ 15

ZOBOWIĄZANIA PROFESJONALISTY

1. Korzystając z udostępnionych funkcjonalności Profilu Profesjonalisty oraz oprogramowania do zarządzania Kalendarzem Profesjonalista jest zobowiązany do:

(a) zamieszczania wyłącznie prawdziwych informacji w przypisanych w tym celu polach w Profilu Profesjonalisty;

(b) zamieszczenia zdjęcia Profesjonalisty w sposób umożliwiający jego rozpoznanie;

(c) publikowania w Profilu treści nienaruszających obowiązującego prawa;

(d) wywiązywania się wobec Użytkowników z potwierdzonych przez Usługodawcę zarezerwowanych w Kalendarzu wizyt;

2. Zamieszczając zdjęcie w Profilu Profesjonalisty oraz udostępniając do publicznego odczytu informacje o Profesjonaliście oraz inne opublikowane przez Profesjonalistę teksty, w tym odpowiedzi na pytania Użytkowników zadane za pośrednictwem Forum, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia oraz publikowanych treści w Profilu Profesjonalisty lub za pośrednictwem innych udostępnionych w Serwisie funkcjonalności na terenie całego świata i na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

(a) utrwalenie i zwielokrotnienie egzemplarzy dowolną techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(b) wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnienie w wewnętrznej sieci informatycznej oraz w sieci Internet, w tym na stronie internetowej TwójPsycholog lub w elektronicznych bazach danych;

(c) wprowadzanie oryginałów lub egzemplarzy do obrotu, włączając w to najem i użyczenie, udostępnienie osobom trzecim, publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

(d) wykorzystywanie w najszerszym możliwym zakresie oryginałów lub egzemplarzy (lub ich części) w celach biznesowych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Usługodawcy, w tym m.in. wykorzystywanie we wszelkich materiałach służących promocji i reklamie działalności Usługodawcy np. za pośrednictwem publikacji prasowych, materiałów promocyjnych, reklamowych i mediów elektronicznych.

Profesjonalista jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego hasła do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do Profilu przez osoby trzecie.

3. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia nieuprawnionego jego pozyskania przez osoby trzecie Profesjonalista zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła a w przypadku dodatkowych wątpliwości co do bezpieczeństwa zgromadzonych tam danych – do kontaktu z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@twojpsycholog.pl.

4. Udostępnienie Profesjonaliście przez Użytkowników danych osobowych innych niż te, które zostały udostępnione Usługodawcy i przetworzenie ich za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem Profesjonalisty powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Udostępnienie Profesjonaliście przez osoby niebędące Użytkownikami Serwisu danych osobowych, w tym danych wrażliwych i przetworzenie tych danych przez Profesjonalistę za pomocą funkcjonalności udostępnionych w ramach niniejszej Umowy skutkuje obowiązkiem Profesjonalisty powiadomienia Usługodawcy o konieczności zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 16

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA PROFESJONALISTY

1. Profesjonalista oświadcza, że wszystkie podane przez niego w Formularzu dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji, jak również do nieudostępniania osobom trzecim danych umożliwiających logowanie do Profilu Profesjonalisty i korzystanie z funkcjonalności oferowanych w ramach zawartej Umowy przez osoby trzecie.

2. Profesjonalista oświadcza, że dokonując rejestracji w Serwisie, zapoznał się Polityką Prywatności oraz Umową Powierzenia i zobowiązuje się do stosowania postanowień w niej zawartych. 

3. Profesjonalista zobowiązuje się do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i przyjmuje do wiadomości, że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Usługodawcę lub osoby trzecie za działania Profesjonalisty naruszające prawo w tym w szczególności za nieuprawnione udostępnienie osobom trzecim hasła do logowania w Profilu Profesjonalisty, podanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych lub praw autorskich innych osób, naruszenie tajemnicy zawodowej czy powierzonych mu przez Użytkowników informacji poufnych. 

4. Profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do której nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania korespondencji od Usługodawcy lub nieskutecznego złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym Regulaminem.

§ 17

PRAWA USŁUGODAWCY

1. Zawarcie Umowy uprawnia Usługodawcę w szczególności do:

(a) komunikacji z Profesjonalistą za pośrednictwem e-mail oraz telefonii komórkowej;

(b) do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu;

(c) zablokowania publikacji Profilu Profesjonalisty, jeśli zdjęcie lub publikowane w Profilu Profesjonalisty treści będą naruszać w sposób oczywisty obowiązujące prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

(d) nieopublikowania odpowiedzi Profesjonalisty na pytanie zadane przez Użytkownika za pośrednictwem Forum, jeżeli odpowiedź ta, po weryfikacji przez Usługodawcę, nie zostanie przez niego zaakceptowana.

2. Na podstawie zawartej Umowy Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania udostępnionych przez Profesjonalistę danych osobowych Profesjonalisty w celach opisanych w Polityce Prywatności oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca oświadcza również, że wszelkie dane wrażliwe oraz wszelkie inne dane osobowe z wyjątkiem danych osobowych powierzonych Profesjonaliście na mocy Umowy Powierzenia, tj. przekazywane przez Użytkownika bezpośrednio Profesjonaliście są danymi, dla których administratorem danych osobowych jest dany Profesjonalista, a nie Usługodawca. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie w szczególności w związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania, modyfikacją, modernizacją czy pracami serwisowymi Serwisu.

5. W związku z czasowym zawieszeniem świadczenia nieodpłatnych usług w Serwisie Profesjonaliście nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie związane z tym zdarzeniem.

6. Usługodawca nie udziela również gwarancji prawidłowego działania Serwisu ani nie gwarantuje, że skorzystanie z funkcjonalności Profilu Profesjonalisty skutkować będzie lepszym pozycjonowaniem Profesjonalisty w Internecie czy pozyskaniem osób chcących skorzystać z usług oferowanych przez Profesjonalistów.

§ 18

ROLA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca w ramach zawartej Umowy wyłącznie pośredniczy w rezerwacji wizyty Użytkownika u Profesjonalisty i nie ponosi odpowiedzialności za jej odwołanie przez Użytkownika, nieskorzystanie z zarezerwowanej wizyty czy odmowę zapłaty za wykonaną przez Profesjonalistę usługę. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy lub niewykonanie Umowy, jeżeli wskutek podania przez Profesjonalistę nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej lub niepoinformowania Usługodawcy o jego zmianie, Usługodawca nie był w stanie zrealizować wskazanych w Regulaminie obowiązków związanych z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 19

ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz przestrzegania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. W przypadku:

(a) uznania przez Profesjonalistę naruszenia jego praw;

(b) stwierdzenia nieprawidłowości na stronie https://twojpsycholog.pl; (c) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

Profesjonaliście przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżenia w formie elektronicznej pod adresem kontakt@twojpsycholog.pl.

3. Odpowiedzi na dokonane zgłoszenia oraz zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Profesjonalisty wskazanej w Formularzu.

4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy z dostępem do wszystkich lub niektórych funkcjonalności oraz usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia na adres kontakt@twojpsycholog.pl.

5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu na adres kontakt@twojpsycholog.pl.

6. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie wskazanym w ust.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o czym powiadomi Profesjonalistę przed upływem pierwotnego terminu. W mailu informującym o zmianie terminu Usługodawca wskaże przyczyny opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 

§ 20

DANE OSOBOWE – WIZERUNEK PROFESJONALISTY

1. W przypadku wyrażenia przez Profesjonalistę zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie wielokrotne wykorzystanie wizerunku Profesjonalisty przez Administratora, Profesjonalista oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach bezpośrednio związanych z działalnością Administratora, poprzez zamieszczenie jego wizerunku w Profilu Profesjonalisty. 

2. Zgoda Profesjonalisty, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Administratora, w szczególności w mediach (np. Internet – strona internetowa Administratora, Facebook, Instagram) oraz w materiałach promocyjnych Administratora. 

3. Jednocześnie Profesjonalista zrzeka się praw wynikających z prawa autorskiego związanych z kontrolą autorską i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału zawierającego wizerunek Profesjonalisty.  

4. Jednocześnie Profesjonalista oświadcza, iż nie żąda wynagrodzenia (i zrzeka się prawa do jego żądania w przyszłości) za korzystanie z wizerunku Profesjonalisty oraz jego rozpowszechnianie na potrzeby i w zakresie jak w niniejszym oświadczeniu.

§ 21

DANE OSOBOWE – POWIERZENIE DANYCH

1. W celu realizacji Umowy Usługodawca powierza Profesjonaliście dane osobowe Użytkowników, na rzecz których Profesjonalista będzie świadczył Usługi świadczone przez Profesjonalistę. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się na zasadach i w zakresie określonym w Umowie Powierzenia stanowiącej integralny Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do zawarcia Umowy Powierzenia przetwarzania danych osobowych dochodzi w sposób automatyczny w momencie oznaczenia przez Profesjonalistę odpowiedniego okna wyboru.

§ 22

ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku wprowadzenia bądź zmiany oferowanych funkcjonalności Serwisu, zmiany zakresu świadczonych usług lub wprowadzenia nowych.

2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Profesjonalistę poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany w Formularzu.

3. Brak sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie traktowane będzie jako zgoda na wprowadzone zmiany i akceptacja nowego brzmienia Regulaminu.

4. Złożenie przez Profesjonalistę sprzeciwu wobec planowanych zmian traktowane będzie jak wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu. 

5. Oświadczenie Profesjonalisty zawierające sprzeciw wobec planowanej zmiany Regulaminu dla swej skuteczności musi być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu.

§ 23

WYPOWIEDZENIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu wywołuje skutek z chwilą dotarcia oświadczenia do drugiej strony Umowy.

3. Oświadczenie Profesjonalisty o rozwiązaniu Umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu i przesłania na adres Usługodawcy kontakt@twojpsycholog.pl

4. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu umowy następuje przez złożenie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@twojpsycholog.pl i przesłania na adres poczty elektronicznej Profesjonalisty wskazanej w Formularzu.

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen i planów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem, że zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni po wysłaniu do Profesjonalisty zawiadomienia pocztą elektroniczną.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, w szczególności rozwój funkcjonalności Serwisu.

3. Profesjonalista zobowiązany jest bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Profesjonalista zobowiązany jest w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich opublikowania lub poinformowania w sposób określony w ust. 4 poniżej, poinformować o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na Adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.

4. W uzasadnionych przypadkach, tj. jeżeli zmiany Regulaminu będą dotyczyły uprawnień lub obowiązków zarejestrowanych Profesjonalistów, Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Profesjonalistów o planowanych zmianach poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu w zakładce „Regulamin Konta Specjalisty” oraz przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na Adres e-mail zarejestrowanego Profesjonalisty, wskazany w Formularzu. 

5. Jeżeli Profesjonalista nie skorzysta z uprawnień wskazanych w ust. 3 powyżej, przyjmuje się, że zaakceptował nowe brzmienie Regulaminu w całości.

6. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

7. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2022 roku. 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą każdorazowo dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.  

Poprzednie wersje regulaminów: 

Regulamin obowiązujący od dnia 3 listopada 2022 r.

Regulamin obowiązujący od dnia 12 stycznia 2022 r.

Regulamin obowiązujący od dnia 8 października 2021 r. 

Regulamin obowiązujący od dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:

Załącznik 1. do regulaminu