Polityka prywatności serwisu TwójPsycholog.pl

obowiązująca od dnia 30 września 2020 r.

Wstęp

Serwis www.twojpsycholog.pl, zwany dalej TwójPsycholog szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. W tym celu stworzyliśmy politykę ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies. Informujemy w nich o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskujemy, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów z tym związanych. 

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. TwójPsycholog przetwarza zatem te informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika naszej strony lub Profesjonalisty w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. TwójPsycholog może przetwarzać też dane innych osób niż Użytkownika czy Profesjonalisty, jeśli będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu lub zawartej umowy. 

 2. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych niezależnie od tego, czy jest ona zautomatyzowana, czy nie. Zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie czy niszczenie to wszystko są czynności przetwarzania danych osobowych. 

 3. TwójPsycholog przetwarza zatem dane osobowe Użytkowników i Profesjonalistów przede wszystkim na podstawie i w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę lub w związku z akceptacją Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Akceptacja Polityki ochrony danych osobowych oraz polityki cookies stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w tych dokumentach. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie. 

 4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych na stronie www.twojpsycholog.pl

 5. Profesjonalistą jest osoba oferująca Użytkownikowi swoje usługi w zakresie opisanym na stronie www.twojpsycholog.pl

 6. Ponadto, w sytuacji, gdy z Użytkownikiem lub Profesjonalistą nie zostanie zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną TwójPsycholog będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Profesjonalisty wyłącznie w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes, o którym mowa w art.6 ust1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zwane dalej rozporządzeniem RODO i w oparciu o dane pozyskane z publicznych rejestrów np. CEIDG czy KRS.

 7. Kategorie danych osobowych Użytkownika oraz inne dane niebędące danymi osobowymi, jakie będzie przetwarzał TwójPsycholog to:

  1. imię i nazwisko – niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na rzecz Użytkownika usług opisanych w Regulaminie, rezerwacji wizyt w kalendarzu wybranego Profesjonalisty ich zmianie lub anulowaniu, przekazywania wyników ankiet niezbędnych do przygotowania spotkania z wybranym Profesjonalistą lub do udzielenia pomocy w dokonaniu wyboru właściwego Profesjonalisty;

  2. adres e-mail – niezbędny do prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji na temat wizyt u Profesjonalisty, ich potwierdzania, zmiany czy odwołania, przypomnienia o zbliżającym się terminie wizyty, informowania o ewentualnych zmianach w Polityce prywatności, Regulaminie świadczenia usług, promocjach czy nowych usługach oferowanych przez www.twojpsycholog.pl;

  3. numer telefonu – niezbędny w celu potwierdzenia sms rezerwacji wizyty, zmianie terminu, odwołaniu czy przypomnieniu o terminie zbliżającej się wizyty;

  4. datę i rodzaj wizyty – niezbędne dla prawidłowej realizacji usług opisanych w Regulaminie, w tym prowadzenia kalendarza spotkań Profesjonalisty, u którego zarezerwowana została wizyta;

  5. dane o preferowanym przez Użytkownika zakresie pomocy – ustalenie kategorii specjalizacji Profesjonalistów;

  6. dane o stanie zdrowia, o ile takie dane zostaną ujawnione z inicjatywy Użytkownikaw ankiecie lub poprzez oznaczenie obszaru oczekiwanej pomocy od Profesjonalisty. W takim przypadku ujawnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia pomocy w dokonaniu wyboru Profesjonalisty lub w przypadku ujawnienia tych danych w Formularzu – w celu przekazania tych danych bezpośrednio wybranemu przez Użytkownika profesjonaliście. Pragniemy jednak zapewnić, że od wypełnienia w Formularzu pola „dane o stanie zdrowia „nie uzależniamy skorzystania z usług czy funkcjonalności na stronie www.twojpsycholog.pl. Oferowana przez nas możliwość wyszukania specjalisty poprzez skorzystanie z zamieszczonych na stronie filtrów jest jedynie narzędziem mającym ułatwić korzystanie z serwisu, z którego można,ale nie trzeba skorzystać. 

 8. O ile nic innego nie będzie wynikało z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Profesjonalisty, kategorie danych osobowych oraz inne dane niebędące danymi osobowymi Profesjonalisty, jakie będzie przetwarzał TwójPsycholog to:

  1. imię i nazwisko – niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na rzecz Profesjonalisty usług opisanych w Regulaminie a w szczególności rezerwacji wizyt w kalendarzu, i przekazywania wyników ankiet niezbędnych do przygotowania spotkania z Użytkownikiem;

  2. adres e-mail – niezbędny do prowadzenia korespondencji z Profesjonalistą, w szczególności w zakresie dostępu do Profilu Profesjonalisty, zarezerwowanych wizyt, ich zmian lub anulowaniu, informowania o ewentualnych zmianach w Polityce prywatności, Regulaminie świadczenia Usług, promocjach czy nowych usługach oferowanych przez www.twojpsycholog.pl;

  3. wizerunek Profesjonalisty – dla przedstawienia pełnego profilu Profesjonalisty na stronie www.twojpsycholog.pl;

  4. numer telefonu – niezbędny do bezpośredniego kontaktu z Profesjonalistą w celu należytej realizacji usług na rzecz Profesjonalisty.

  5. datę i rodzaj wizyty – niezbędne dla prawidłowej realizacji usług opisanych w Regulaminie, prowadzenia kalendarza spotkań Profesjonalisty, u którego zarezerwowana została wizyta;

 9. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę, ale nie zdecydujesz się na podpisanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie Regulaminu, to korzystając ze strony TwójPsycholog, w tym kierując do nas korespondencję, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności, a dane, które przy okazji podasz, będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję;

  2. badania satysfakcji klientów;

  3. oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.

  Jednocześnie pragniemy zapewnić, że informacje, które będziemy gromadzić w związku z odwiedzeniem naszej strony i w celach wskazanych powyżej będą podlegały pseudonimizacji, czyli takiemu przetworzeniu, aby nie można było ich przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. W przypadkach opisanych w pkt.9, jeżeli nie będziemy mogli tego celu osiągnąć inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych, to jedyne dane, które będziemy przetwarzać, to udostępniony adres e-mail, IP oraz cookies. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych będzie realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 10. Niekiedy przepisy prawa wymagać od nas będą przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Również zawarte przez nas umowy na potrzeby prawidłowego funkcjonowania strony www.twojpsycholog.pl wymagać będą od nas udostępnienia zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. W takim wypadku w stosownej umowie zawartej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz zachowania odpowiednich standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy te są nazywane umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji konkretnej umowy zawartej z Administratorem Twoich danych. Umowy te mogą być zawarte z:

  1. podmiotami świadczącymi usługi hostingowe;

  2. podmiotami realizującymi kampanie reklamowe lub sprzedażowe;

  3. podmiotami dostarczającymi usługi na rzecz serwisu TwójPsycholog.pl, takie jak dostarczanie określonego oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Administrator danych;

  4. podmiotami świadczącymi usługi z zakresu badań ankietowych w tym badań satysfakcji klienta;

  5. podmiotami realizującymi usługi windykacyjne -przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągniecia określonego celu;

  6. audytorami, doradcami prawnymi lub podatkowymi;

  Nadto dane te będziemy przekazywać: a) organom nadzorującym przestrzeganie prawa; - w przypadku ppkt.f oraz g. dane osobowe przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 11. Ponieważ Serwis TwójPsycholog korzysta z Google (Universal) Analytics, świadczonej przez firmę Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA może się tak zdarzyć, że jeśli nie skorzystasz z opcji wyłączenia plików cookie tej firmy, Twoje dane w postaci adresu IP, zbierane przez Google (Universal) Analytics będą przekazywane poza obszar EOG. Pragniemy jednak zapewnić, że nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę oraz standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO.

 12. Administratorem danych osobowych jest TwójPsycholog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Głogowskiej 12/4 80-302 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. Gdańsk VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000905171, NIP 5842803417, o kapitale zakładowym w wysokości 15 600 PLN.

 13. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale jeśli tylko masz wątpliwości czy pytania co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, chętnie odpowiemy pod adresem e-mail kontakt@twojpsycholog.pl.

 14. Czas przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe. I dlatego, gdy podstawą jest:

  1. zgoda - dane przetwarzamy do momentu jej cofnięcia;

  2. zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - przez cały okres obowiązywania tej umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy;

  3. prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - dane osobowe są przetwarzane do momentu ustania tego interesu (np. do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której te dane dotyczą i o ile sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;

  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przetwarzania danych osobowych w przypadku zapisów oraz dokumentacji powstałej w trakcie realizacji umowy wynosi 10 lat.

  Jeżeli wskazane wyżej informacje nie okazały się wystarczające, to zawsze pozostajemy w gotowości do odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@twojpsycholog.pl.

 15. Osoby fizyczne mają również prawo:

  1. do dostępu do swoich danych- czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy TwójPsycholog przetwarza dane, w jakim celu, jakiego rodzaju są to dane, komusą jeszcze udostępniane, okresie ich przechowywania, o źródle tych danych, czy o profilowaniu. 

  2. żądania ich zmiany (poprawienia) – jeśli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. cofnięcia zgody- jeśli dane są przetwarzane wyłącznie w oparciu o tę zgodę;

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych- jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych w tym profilowania, lub marketingu bezpośredniego;

  5. usunięcia danych – zwane również prawem do bycia zapomnianym – dotyczy zarówno całości danych, jak i ich części i ma miejsce, gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, został wniesiony, zgodnie z RODO, sprzeciw a brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub stały się zbędne dla celów, w jakim zostały zgromadzone;

  6. do ograniczenia przetwarzania danych - dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy do Administratora zostało zgłoszone żądanie poprawienia danych, zaprzestania przetwarzania lub też został zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania. Wówczas, do czasu rozpoznania żądania dane te nie będą przetwarzane;

  7. do przenoszenia danych - czyli prawo do tego, aby dane zgromadzone przez Administratora zostały, o ile będzie to technicznie możliwe, przekazane do innego Administratora wskazanego w żądaniu przeniesienia danych.

  Ponieważ TwójPsycholog szanuje te prawa i po zweryfikowaniu tożsamości osoby zgłaszającej żądanie wskazuje, że wszystkie te żądania można zgłosić w każdej chwili pod adresem kontakt@twojpsycholog.pl.

 16. Jednocześnie informujemy, że każdy, kogo dane są przetwarzane przez serwis TwójPsycholog, może wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Polityka plików cookies 

 1. Polityka plików cookies- czyli zbór zasad, jakie odnoszą się do funkcjonowania strony www.twojpsycholog.pl.

 2. Pliki cookies – to inaczej pewne dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników czy Profesjonalistów odwiedzających stronę www.twojpsycholog.pl. Pliki te z jednej strony pozwalają korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony TwójPsycholog.pl, z drugiej zaś służą do utrzymania sesji po zalogowaniu się na stronę, optymalizacji i dostosowania strony do potrzeb Użytkowników lub Profesjonalistów, tworzenia anonimowych statystyk oglądalności stron czy personalizacji przekazów marketingowych. Podkreślić jednak należy, że informacje te nie służą identyfikacji konkretnej osoby, dostępu do poufnych danych zgromadzonych na komputerze Użytkownika czy Profesjonalisty a na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Ponadto zapewniamy, że:

  1. dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników czy Profesjonalistów np. podczas rejestracji na stronie. www.twojpsycholog.pl;

  2. cookies identyfikują wyłącznie dane komputera czy innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik czy Profesjonalista oraz przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych; 

  3. cookies nie są szkodliwe dla urządzeń Użytkowników czy Profesjonalistów odwiedzających naszą stronę;

  4. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu na tych urządzeniach;

  5. przypisane określonym plikom parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie temu serwerowi, który je utworzył.

 3. Na stronie www.twojpsycholog.pl, wykorzystywane są pliki cookies:

  1. sesyjne – czyli pliki, które są automatycznie skasowane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;

  2. trwałe - które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika lub Profesjonalisty przez określony czas i za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie ze strony www.twojpsycholog.pl. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;

  3. pliki własne – ustawiane przez serwis TwójPsycholog;

  4. pliki cookies podmiotów trzecich – to pliki podmiotów, z których usług korzysta TwójPsycholog w celu monitorowania ruchu na stronie www.twojpsycholog.pl, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk o tym, w jaki sposób przeglądana jest strona, które jej elementy cieszą się szczególną uwagą, a które w ogóle nie wzbudzają zainteresowania oraz jaka cześć osób odwiedzających stronę decyduje się na skorzystanie z oferowanych na stronie usług. Pozyskane w ten sposób przez nas dane są dla nas w pełni anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. 

 4. Wśród podmiotów, z których usług korzystamy lub współpracujemy, a które zamieszczają swoje pliki cookies, należy wymienić w szczególności: 

  1. Google Analytics – więcej informacji o plikach stosowanych przez ten podmiot oraz o dodatku do przeglądarki blokującym Google Analytics możesz zobaczyć na stronie www.tools.google.com

  2. Facebook – więcej informacji na stronie www.facebook.com

  3. MixPanel - więcej informacji na stronie www.mixpanel.com

 5. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zamieszczone przez podmioty trzecie na naszej stronie linki do innych stron i ich treści, w tym reklamy behawioralnej mogą również zawierać pliki cookies tych podmiotów i dlatego zalecamy, aby zwrócić na to uwagę i zapoznać się z zasadami wykorzystywania plików cookies do obsługi witryn internetowych dostawców tych reklam. Podobnie szczególną ostrożność należy zachować przy skorzystaniu z linków odsyłających a zamieszczonych pod reklamą. Za politykę ochrony prywatności oraz stosowanych plików cookies odpowiada właściciel lub administrator strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie Administrator www.twojpsycholog.pl.

 6. Zarówno Użytkownik, jak i Profesjonalista przeglądający naszą stronę może zarządzać plikami cookies znajdującymi się na stronie www.twojpsycholog.pl, jak i na stronie, do której odesłały go linki zamieszczone na naszej stronie, w tym na profilu Profesjonalisty. Zarządzanie plikami to nic innego, jak:

  1. zaakceptowanie „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez daną witrynę internetową;

  2. zarządzania na poziomie pojedynczych wybranych witryn;

  3. określenia ustawień różnych typów cookies np. akceptowania plików trwałych lub sesyjnych;

  4. blokowania lub usuwania cookies.

 7. Wyskakujące „ciasteczka” najczęściej akceptujemy poprzez zamknięcie okna. Czasem w dodatkowych opcjach możemy oznaczyć, na jakie pliki wyrażamy zgodę a na jakie nie, jednak najczęściej zgoda dotyczy wszystkich stosowanych typów cookies i odrzucenie plików może skutkować sporym ograniczeniem korzystania z danej strony lub całkowitym uniemożliwieniem otwarcia strony.