POLITYKA PRYWATNOŚCI („Polityka”) 

Polityka w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10 maja 2024 r.   

Wstęp

Serwis www.twojpsycholog.pl („TwójPsycholog”, „Serwis” lub „Strona”) szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych w TwójPsycholog jest traktowana szczególnie poważnie. W tym celu stworzyliśmy niniejszą Politykę. Informujemy w niej o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskujemy, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane dotyczą. 

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie stanowi on źródła obowiązków dla osób korzystających z TwójPsycholog. 

 2. Polityka zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy prawne ich przetwarzania, cele oraz zakres przetwarzanych danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą. 

 3. Poza informacjami wskazanymi w pkt. 2 powyżej, Polityka zawiera również informacje w zakresie stosowania w ramach Serwisu plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

 4. Polityka stanowi integralną część regulaminu dostępnego pod adresem www: https://twojpsycholog.pl/regulamin oraz Regulaminu świadczenia usług dla profesjonalisty dostępnego pod adresem www: https://twojpsycholog.pl/regulamin-dla-specjalistow

 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. III Polityki. 

II. Interpretacja

 1. Wszystkie pojęcia zdefiniowane w Regulaminach mają zastosowanie w niniejszej Polityce. 

 2. Pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w tabeli poniżej należy interpretować zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.  

 3. Tytułu użyte w Polityce mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nią. 

 4. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Polityce w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie. 

 5. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

 • „Dane Anonimowe”- informacje, za pośrednictwem których nie można zidentyfikować danej osobowy fizycznej, w tym m.in. informacje o czasie spędzonym w Serwisie, systemie operacyjnym czy przeglądarce internetowej, czasie spędzonym na Stronie czy przybliżonej lokalizacji.

 • „Dane dotyczące zdrowia” - dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, które ujawniają informacje o stanie jej zdrowia.

 • „Dane osobowe” - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • „Profilowanie” - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby fizycznej.

 • „Przedstawiciel” - wyznaczony przez Administratora przedstawiciel ds. ochrony danych osobowych, w celu reprezentowania Administratora w zakresie obowiązków wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, z którym należy się kontaktować we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw, o których mowa w pkt. IX Polityki.

 • „Przetwarzanie danych osobowych”- operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • „Regulamin” - regulamin świadczenia usług dla użytkownika dostępny pod adresem www: https://twojpsycholog.pl/regulamin.

 • „Regulamin dla Profesjonalistów” - regulamin świadczenia usług dla profesjonalisty dostępny pod adresem www: https://twojpsycholog.pl/regulamin-dla-specjalistow.

 • „RODO” lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • „Ustawa o ochronie danych osobowych” - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)

III. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://twojpsycholog.pl jest spółka TwójPsycholog sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-320,  ul. Głogowska 12/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000905171, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5842803417, REGON: 388505328 („Administrator”, „Usługodawca” lub „my”, „nas”). 

Jako Administrator dbamy o Twoje dane osobowe, przetwarzamy je ze starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

IV. Dane kontaktowe Przedstawiciela

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Przedstawicielem: 

a) w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Głogowska 12/4, 80-320 Gdańsk; 

b) drogą korespondencji e-mail – na adres e-mail: daneosobowe@twojpsycholog.pl

V. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, Profesjonalistów, osób biorących udział w rekrutacjach lub wydarzeniach organizowanych przez TwójPsycholog oraz innych osób, jeżeli będzie to wynikało z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zawartej umowy. 

W celu skorzystania ze Strony nie masz obowiązku podawać jakichkolwiek danych osobowych, przy czym jako Administrator jesteśmy uprawnieni do gromadzenia danych, które zostaną dobrowolnie przez Ciebie udostępnione. 

Informujemy, że Strona została wyposażona we wszelkie systemy oraz narzędzia używane do przetwarzania danych osobowych dla celów wymienionych w pkt. V Polityki. 

W sytuacji, gdy dobrowolnie zdecydujesz się skorzystać z dostępnych funkcjonalności Strony (np. usługi Newsletter), zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Jako Administrator poinformujemy Cię o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania. 

Strona nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnej kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO (tzw. danych wrażliwych), z wyjątkiem Danych dotyczących zdrowia, z zastrzeżeniem, że TwójPsycholog ma dostęp do ww. danych wyłącznie w zakresie informacji o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej (rezerwacja wizyty u Profesjonalisty, wybór rodzaju wizyty). Strona nie pozyskuje danych, o których mowa w art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i czynów zabronionych). 

VI. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania 

Jako Administrator możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu lub w innych celach opisanych w Polityce. 

Każdorazowo cel, podstawa prawna, okres przetwarzania danych, ich zakres oraz kategorie odbiorców danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą lub z obowiązków nakładanych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa.   

a) zawarcie i wykonanie Umowy (umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem dostępnego na Stronie formularza rezerwacyjnego, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), 

 • nr telefonu, 

 • adres e-mail,

 • wiek (oświadczenie o pełnoletności), 

 • dane dotyczące zdrowia – wyłącznie w zakresie informacji o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Podanie tych danych nie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy. 

Podanie tych danych jest niezbędne do wykonania Umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (wymóg umowny).  

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu rezerwacyjnym:  

 • zawarcie, na warunkach określonych w Regulaminie, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

 • zarezerwowanie określonego rodzaju wizyty u Profesjonalisty, 

 • przypomnienie o terminie wizyty, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

 • po zakończeniu Umowy, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

Okres przechowywania danych: 

Dane dotyczące zawarcia Umowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji jej przedmiotu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi sześć lat. 

b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem dostępnego na Stronie Formularza Zamówienia, możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa użytkownika), 

 • adres e-mail,

 • numer telefonu, 

 • adres korespondencyjny, 

 • nazwa firmy, adres prowadzenia działalności lub siedziba, NIP – w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych do faktury jest niezbędne do realizacji Zamówienia. 

Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Decydujesz o tym podczas uzupełniania danych w swoim profilu. 

Każde Zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że danym osobowym przypisanym do Zamówienia towarzyszą również inne informacje, w tym data i godzina złożenia Zamówienia, numer identyfikacyjny Zamówienia, identyfikator Zamówienia, przedmiot Zamówienia, cena, a także sposób i termin płatności. 

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu rezerwacyjnym:  

 • zawarcie i wykonanie, na warunkach określonych w Regulaminie, Umowy Sprzedaży, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania Umowy. 

 • wystawienie faktury, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami 

 • uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacja pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

 • po zakończeniu Umowy, Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

Okres przechowywania danych: 

Dane dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji jej przedmiotu, a następnie (w ograniczonym zakresie) do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, który wynosi trzy lata lub sześć lat (w zależności od tego, czy dokonujesz zakupu jako konsument czy przedsiębiorca).  

c) rejestracja konta przez Profesjonalistę 

W sytuacji, gdy jako Profesjonalista zdecydujesz się założyć konto w Serwisie, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), 

 • wykonywany zawód (psycholog lub psychoterapeuta), 

 • w przypadku psychoterapeutów - status certyfikacji (w trakcie min. 4-letniej szkoły psychoterapii/ukończona min. 4-letniej szkoły psychoterapii lub uzyskana pełna certyfikacja psychoterapeutyczna) oraz nazwa szkoły, a także dyplom studiów, zaświadczenie ze szkoły lub certyfikat, 

 • w przypadku psychologów – dyplom studiów, zaświadczenie ze szkoły lub certyfikat, 

 • nr telefonu, 

 • adres e-mail, 

 • wizerunek. 

Podanie danych oznaczonych symbolem „*” jest niezbędne w celu zarejestrowania konta Profesjonalisty (wymóg umowny). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne celem korzystania z konta. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz korzystając z bezpłatnej konsultacji z dietetykiem:  

 • zawarcie, na warunkach określonych w Regulaminie dla Profesjonalistów, umowy o świadczenie usług elektronicznych – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 • po zakończeniu Umowy, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, 

 • w ramach przetwarzania wizerunku, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu przedstawienia Twojego, jako Profesjonalisty, pełnego profilu w Serwisie, na podstawie dobrowolnej zgody. 

Okres przechowywania danych: 

Dane dotyczące zawarcia Umowy będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji jej przedmiotu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi trzy lata.  

Faktury zawierające dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

d) formularz doboru Profesjonalisty 

Informujemy, że wypełniając formularz doboru Profesjonalisty dostępny pod adresem https://twojpsycholog.pl/dobor-specjalisty, nie zapisujemy Twoich danych osobowych, które zamieszczasz w formularzu. Dane, które wskazujesz w formularzu stanowią Dane Anonimowe i za ich pomocą nie możemy Cię zidentyfikować. 

Formularz służy wyłącznie temu, abyś mogła_mógł wybrać Profesjonalistę, który będzie odpowiadał Twoim indywidualnym potrzebom.  

e) realizacja kontaktu 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na nawiązanie kontaktu z TwójPsycholog za pośrednictwem dostępnego na Stronie adresu e-mail, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko), 

 • adres e-mail. 

Podanie tych danych jest niezbędne do wysłania wiadomości e-mail i realizacji związanego z tym celu (wymóg umowny).  

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu: 

 • możliwość nawiązania kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, 

 • realizacja kontaktu w związku z przesłaną wiadomością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, 

 • po zakończeniu kontaktu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji korespondencji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Ponadto, w treści wiadomości możesz dobrowolnie zawrzeć również inne dane osobowe, jeżeli uważasz, że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi.  

Masz prawo domagać się od Administratora przedstawienia historii korespondencji, pod warunkiem, że podlegała ona archiwizacji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja okaże się uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora polegający przede wszystkim na obronie przed potencjalnymi roszczeniami, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Okres przechowywania danych: 

Co do zasady korespondencja jest na bieżąco usuwana, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem korespondencji, która podlega archiwizacji na wypadek zabezpieczenia interesów Administratora. Archiwizacja korespondencji w ww. sytuacjach stanowi uzasadniony interes Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

f) przesyłanie Newslettera

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zapisać do Newslettera, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko), 

 • adres e-mail. 

Podanie tych danych jest niezbędne do zapisania się do Newslettera (wymóg umowny).  

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz dołączając do Usługi: 

 • przesyłanie newslettera – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

 • archiwizacja dokumentów, statystyka oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych (Newsletter) – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Okres przechowywania danych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i rezygnacji z otrzymywania Newslettera. 

Pomimo rezygnacji z Newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na jego otrzymanie oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

g) zamieszczanie opinii o Profesjonaliście

W sytuacji, gdy zdecydujesz się zamieścić w Serwisie opinię o Profesjonaliście, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • adres e-mail;

 • numer telefonu

wyłącznie w celu weryfikacji Twojej tożsamości w kontekście faktycznego skorzystania z usług Profesjonalisty, któremu zamierzasz wystawić opinię i umożliwienia wystawienia opinii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na potwierdzeniu czy jesteś osobą uprawnioną do wystawienia opinii.

Podanie tych danych jest niezbędne do wystawienia opinii.

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści opinii np. gdy nie skorzystasz z możliwości anonimowego zamieszczenia opinii i dobrowolnie zdecydujesz się podać swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia - w przypadku, gdy w treści opinii wskażesz opis Konsultacji, jej/ich powód lub inne informacje, które mogą zostać zakwalifikowane jako informacje dot. stanu zdrowia.  

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz: 

 • wystawienie opinii bez zachowania anonimowości – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 • wystawienie opinii bez zachowania anonimowości zawierającej dane, które mogą zostać zakwalifikowane jako dane dotyczące stanu Twojego zdrowia – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 

 • realizacja uzasadnionego interesu Administratora polegającego na archiwizacji dokumentacji lub ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej - na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania lub żądania usunięcia danych, a następnie – w niezbędnym zakresie – do czasu przedawnienia roszczeń.

h) udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem Forum oraz powiadomienie o udzieleniu tej odpowiedzi 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z Forum, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu wysłania powiadomień o zatwierdzeniu Twojego pytania i opublikowaniu go na Forum, a także o każdorazowym udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytanie. 

Jeżeli w treści pytania wskażesz informacje, które mogą zostać zakwalifikowane jako informacje dot. stanu zdrowia, Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia w celu umożliwienia zadania przez Ciebie pytania za pośrednictwem Forum – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą. Po realizacji ww. celu Twoje dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści pytania lub w formularzu. 

Okres przechowywania danych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania lub żądania usunięcia danych, a następnie – w niezbędnym zakresie – do czasu przedawnienia roszczeń.  

i) korzystanie z Czatu

W sytuacji, gdy zdecydujesz się uczestniczyć w chacie tekstowym ze Specjalistą, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko), 

 • adres e-mail,

wyłącznie w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz przeprowadzenia rozmowy dotyczącej Twojej osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na weryfikacji danych osobowych koniecznej do poprawnego funkcjonowania Czatu (rozmowy w trakcie czasu rzeczywistego).

Podanie tych danych jest niezbędne do uczestnictwa w Chacie.

Okres przechowywania danych: 

Co do zasady korespondencja zapisywana jest w bazie danych Administratora na okres 30 dni. Administrator po upływie tego okresu usunie korespondencję z bazy danych, z wyjątkiem korespondencji, która podlega archiwizacji na wypadek zabezpieczenia interesów Administratora. Archiwizacja korespondencji w ww. sytuacjach stanowi uzasadniony interes Administratora, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

j) obsługa Funkcjonalności płatności on-line 

W sytuacji, gdy jako Profesjonalista zdecydujesz się skorzystać z Funkcjonalności płatności on-line, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię lub imię i nazwisko, firma), 

 • adres e-mail, 

 • kraj prowadzenia działalności. 

Dodatkowo, z uwagi na to, że Funkcjonalność płatności on-line jest usługą odpłatną, będziemy posiadali również dostęp do Danych Anonimowych takich jak: 

 • nazwa banku, z którego korzystasz w ramach rozliczeń z Operatorem płatności, 

 • ostatnie 4 cyfry rachunku bankowego, z którego korzystasz w ramach rozliczeń z Operatorem płatności, 

 • informacje o dokonanych płatnościach, które zostały przeprocesowany przez Serwis (twojpsycholog.pl), w tym kwoty, daty oraz sposoby płatności. 

Dane Anonimowe są niezbędne do właściwego rozliczania opłat za korzystanie z implementowanej przez nas Funkcjonalności płatności on-line. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz wdrażając Funkcjonalności płatności on-line podczas implementowania jej do Konta Premium: 

 • zawarcie, na warunkach określonych w Regulaminie dla Profesjonalistów, umowy o świadczenie usług elektronicznych – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w ramach Funkcjonalności płatności on-line, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 • po zakończeniu Umowy, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, 

Okres przechowywania danych: 

Dane dotyczące zawarcia Umowy w ramach Funkcjonalności płatności on-line będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji jej przedmiotu (do momentu korzystania z Ciebie z Funkcjonalności płatności on-line), a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy, który wynosi trzy lata.  

Faktury zawierające dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

k) prowadzenie profilu Administratora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram oraz ich obsługa 

Jeżeli obserwujesz profile Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub wchodzisz w interakcję z publikowanymi przez nas mnie treściami w mediach społecznościowych, w naturalny sposób uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych, które upubliczniasz we własnym profilu społecznościowym, tj.: 

 • nazwa profilu, 

 • dane, które umieściłaś_eś na swoim profilu jako publiczne. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z naszych profili w portalach społecznościowych. 

Cele przetwarzania danych: 

 • prowadzenie profili społecznościowych Administratora na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram oraz korzystanie przez Ciebie z tych profili – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze danego serwisu społecznościowego.  

Okres przechowywania danych: 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. 

l) reklamacje 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Strony lub oferowanych usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne,

 • adres e-mail,

 • adres korespondencyjny. 

Podanie tych danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz składając reklamację:  

 • rozpatrzenie reklamacji, 

 • realizacja uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, 

w trybie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

m) organizacja wydarzeń 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w wydarzeniach, które organizujemy – zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • imię i nazwisko, 

 • adres e-mail, 

 • opcjonalnie – dane organizacji, do której należysz, 

 • opcjonalnie – inne dane, które wskażesz podczas rejestracji w ramach organizowanego wydarzenia. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuję: 

 • organizacja wydarzeń oraz umożliwienie Ci uczestnictwa w nich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania udziału o udział w wydarzeniu lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. 

Podanie ww. danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w organizowanym przeze mnie wydarzeniu. 

Okres przechowywania danych:

Jeżeli nie zdecydujesz się na udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o udział w wydarzeniu.  

n) analiza aktywności w Serwisie 

Jeżeli korzystasz ze strony TwójPsycholog, przetwarzamy Dane Anonimowe w zakresie: 

 • daty i godziny odwiedzin, 

 • numeru IP urządzenia, z którego korzystasz, 

 • przybliżonej lokalizacji, 

 • rodzaju przeglądarki internetowej, 

 • czasu spędzonego na Stronie, 

 • odwiedzonych podstron oraz innych działań podejmowanych przez Ciebie na Stronie. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz zapisując się do wydarzenia, które organizuję: 

 • analiza aktywności na Stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dostosowania funkcjonalności Strony do zainteresowania Użytkowników. 

Okres przechowywania danych:

Dane Anonimowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania. 

o) marketing usług i produktów Administratora 

Możemy również przetwarzać dane osobowe w celu marketingu oferowanych przez nas usług i produktów. Maksymalny zakres danych obejmuje: 

 • dane identyfikacyjne, 

 • adres korespondencyjny,  

 • adres e-mail,

 • numer telefonu. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda przez osobę, której dane dotyczą. 

Okres przechowywania: 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

p) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu 

Możemy przetwarzać również dane osobowe obejmujące: 

 • numer IP, 

 • dane o lokalizacji, 

 • dane o źródle, z którego Użytkownik wszedł na Stronę, 

w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu. 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

q) prowadzenie statystyk 

Możemy również przetwarzać również dane osobowe obejmujące: 

 • numer IP, 

 • dane o lokalizacji, 

 • dane o źródle, z którego dany Użytkownik trafił na Stronę, 

w ramach prowadzenia statystyk i analizy ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na zwiększeniu zainteresowania usługami oferowanych przez Administratora.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. 

r) rekrutacja pracowników

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • data urodzenia,

 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu),

 • wykształcenie,

 • kwalifikacje zawodowe,

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Podanie tych danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Niepodanie danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:

 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego – Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, o jakim mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy o pracę wymaga wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody, po każdorazowym wskazaniu celu przetwarzania przez Administratora. W takiej sytuacji podstawę przetwarzania tych danych stanowił będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie.

s) rekrutacja współpracowników

W sytuacji, gdy zdecydujesz się wziąć udział w prowadzonej przez nas rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (współpraca B2B), będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • imię (imiona) i nazwisko, 

 • data urodzenia, 

 • dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania), 

 • wykształcenie, 

 • kwalifikacje zawodowe, 

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Podanie tych danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.  

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:   

 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego – Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Okres przechowywania danych: 

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

t) realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych 

W sytuacji, gdy zdecydujesz się skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt. IX Polityki, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), 

 • dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu – w zależności od tego, które dane udostępnisz Administratorowi). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością prawidłowej realizacji uprawnień przyznanych Ci na gruncie RODO. 

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz biorąc udział w rekrutacji:   

 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Okres przechowywania danych: 

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawy o ochronie danych. 

VII. Kategorie odbiorców danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb. 

Nie zamierzamy ujawniać Twoich danych osobowych innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy:   

 1. wyrazisz na to zgodę; 

 2. będzie to niezbędne dla realizacji świadczonych przez nas, przy czym udostępnienie danych następuje zawsze z poszanowaniem zasady minimalizacji danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;  

 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane upoważnionym przedsiębiorstwom świadczącym usługi specjalistyczne takie jak m.in. usługi kurierskie, logistyczne, usługi prawne, windykacyjne, usługi doradcze, audytorskie, usługi marketingowe, hostingowe czy informatyczne; 

 4. będzie to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa struktury informatycznej; 

 5. będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów podatkowych;

 6. będzie to uzasadnione żądaniem instytucji państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy: 

 1. dostawca domeny internetowej, 

 2. dostawca usługi Newsletter, 

 3. Google Analytics, jako podmiot dostarczający narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie. 

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie przez nas z narzędzia Google Analytics, dane osobowe w zakresie skróconego IP mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego. 

IX. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa: 

a) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 RODO.

b) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:

 • celach przetwarzania;

 • kategoriach danych osobowych;

 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, 

na podstawie art. 15 RODO;

c) sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;

d) usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe:

 • przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;

 • wycofasz zgodę, a ja my nie posiadamy innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;

 • wniesiesz sprzeciw, który uznamy za zasadny;

 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

na podstawie art. 17 RODO; 

e) ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości; 

 • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przeze mnie danych osobowych; 

 • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych do czasu podjęcia przeze nas decyzji co do zasadności sprzeciwu, 

na podstawie art. 18 RODO; 

f) kopii danych osobowych, które zostały przez Ciebie dostarczone i ich otrzymania przez Ciebie lub inny wskazany przez Ciebie podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe - w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO;

g) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO; 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 

X. Informowanie o Profilowaniu

 1. W ramach Serwisu, korzystamy z Profilowania do celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie Facebook) dostosowanego do Twoich indywidualnych preferencji.  

 2. Decyzje podejmowane na podstawie Profilowania nie dotyczą zawarcia, realizacji lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi, możliwości korzystania z usług oraz zawarcia, realizacji lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. 

 3. Efektem korzystania z Profilowania może być m.in.:

 • przesłanie propozycji usługi elektronicznej, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, której dane dotyczą; 

 • zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty zamieszczonej w Serwisie; 

 • przekazanie prezentu w związku z celebrowaną okazją; 

 • przekazanie kodu rabatowego na udział w wydarzeniu, które organizujemy; 

 • przyznanie nagrody.  

4. Profilowanie nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa w sposób istotny na Twoją sytuację. 

5. Mimo Profilowania, to Ty podejmujesz swobodnie decyzję czy chcesz skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, prezentu, nagrody, czy też preferencyjnych warunków udziału w organizowanym wydarzeniu.  

6. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby, której dane dotyczą, w szczególności poprzez korzystanie z konkretnej usługi dostępnej w Serwisie, przeglądanie konkretnej podstrony Serwisu oraz analizę dotychczasowej historii aktywności.   

7. Wyłącznym celem Profilowania jest dostarczenie Użytkownikowi satysfakcjonującej usługi, która będzie odpowiadała na jego indywidualne potrzeby i oczekiwania. 

8. Osobie, której dane dotyczą w każdym czasie przysługuje prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

9. Zakres danych poddanych Profilowaniu jest analogiczny do zakresu wskazanego w celach przetwarzania dot. analizy aktywności w Serwisie. 

10. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu Profilowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego celu polegającego na prowadzeniu działań marketingowych dostosowanych do preferencji Użytkowników. 

11. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu Profilowania do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych. 

XI. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego.  

Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies klikając przycisk „Akceptuj wszystkie”. Komunikat dotyczący plików cookies wyświetli się, gdy pierwszy raz odwiedzasz Stronę i będzie się wyświetlał za każdym razem aż do momentu zaakceptowania plików cookies bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku „Pozwól mi wybrać” lub „Ustawienia cookies”, a także zmian ustawień w przeglądarce, z której korzystasz. Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, ale w każdym momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia cookies”, aby dokonać stosownych zmian. 

Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do funkcjonowania Strony.  

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne pliki cookies: 

Ten rodzaj plików stanowią cookies tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. 

b) stałe pliki cookies: 

Ten rodzaj plików zapamiętuje preferencje użytkownika. Informacje zawarte w plikach stałych przechowywane są przez dłuższy okres, którego wyboru możesz dokonać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez twórcę. 

c) niezbędne pliki cookies 

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Strony i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają Użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować niezbędne pliki cookies, jednak wówczas Strona nie będzie funkcjonowała prawidłowo. 

Ponadto, w ramach niezbędnych plików cookies przechowujemy informacje dotyczące dokonywanych wyborów Użytkowników w zakresie akceptowanych plików cookies. Działanie to opieramy na naszym uzasadnionym interesie polegającym na obowiązku rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Niezbędne pliki cookies służą usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do Strony. 

d) funkcjonalne pliki cookies: 

Ten rodzaj plików umożliwia nam poprawienie efektywności prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywanie ich do potrzeb i preferencji Użytkowników, np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na podstronach Serwisu. 

e) analityczne pliki cookies: 

Ten rodzaj plików umożliwia mierzenie ilości wizyt na Stronie i zbieranie informacji o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy stale poprawiać działanie Strony. Analityczne pliki umożliwiają nam również uzyskanie informacji, które podstrony są najbardziej popularne lub w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Stronie. Możesz zablokować ten rodzaj plików, wówczas nie będziemy w stanie monitorować wydajności Strony. 

f) reklamowe pliki cookies: 

Ten rodzaj plików umożliwia nam promowanie niektórych usług, artykułów czy wydarzeń. Możemy wykorzystywać reklamy, które będą wyświetlać się w innych serwisach internetowych, w tym w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Służą one dostosowaniu treści reklamowych do preferencji Użytkowników. 

g) Cookies stron trzecich 

Jeżeli odwiedzasz Stronę z treścią osadzoną przez podmiot trzeci, dostawcy tych usług mogą ustawić własne pliki cookie na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz daną witrynę. 

Pliki stosowane w ramach Serwisu:  

Nazwa - Typ/ Zapisane przez/ Cel/ Okres przechowywania

 • sessionID - niezbędne; stałe/ twojpsycholog.pl/ umożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu/ nie wygasa

 • cb-enabled lub cc_cookie_ - niezbędne; stałe/ twojpsycholog.pl/ zapamiętuje Twoją decyzję dotyczącą ustawień cookies/ do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń

 • akademia - niezbędne; sesyjne/ WebToLearn/ umożliwia autoryzację i uwierzytelnianie Użytkownika po zalogowaniu/ do momentu zamknięcia witryny

 • _ga - analityczne; stałe/ Google Analytics/ umożliwia śledzenie ruchów Użytkowników w Serwisie/ 2 lata od ustawienia lub uaktualnienia

 • _gat - analityczne; stałe/ Google Analytics/ umożliwia śledzenie ruchów Użytkowników w Serwisie/ 2 lata od ustawienia lub uaktualnienia

 • _gid - analityczne; stałe/ Google Analytics/ służy do rozróżniania Użytkowników w Serwisie/ 24 godz.

 • _gcl_au - pliki stron trzecich/ Google/ ustawiany przez Google AsSense w celach związanych z wydajnością reklam/ 90 dni

 • _fbp - pliki stron trzecich/ Facebook/ ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili TwójPsycholog reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka/ 3 miesiące

 • _hjFirstSeen - analityczne; sesyjne/ Hotjar/ identyfikuje pierwszą sesję nowego Użytkownika w Serwisie/ do momentu zamknięcia witryny

 • _hjid - analityczne; stałe/ Hotjar/ służy do utrwalenia identyfikatora (IP) Użytkownika/ 365 dni

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez firmę Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu dalszej optymalizacji Strony, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Google Analytisc w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Strony. Zgromadzone w tej sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. 

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem go dalej. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratora Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa, które Ci przysługują w tym zakresie oraz możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Odwiedzając naszą Stronę po raz pierwszy decydujesz czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z tego narzędzia. Pamiętaj, że swoją decyzje możesz w każdej chwili zmienić wchodząc w „Ustawienia cookies”. 

XII. Integracja Strony z Kalendarzem Google (Google Calendar)

TwojPsycholog CRM use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

W ramach udostępnionych funkcjonalności Serwisu, Specjalista ma możliwość dodania zarezerwowanej przez Użytkownika wizyty u Specjalisty do Kalendarza Google (Google Calendar). 

Przetwarzanie danych, w tym ich integracja z Kalendarzem Google, jest niezbędne w celu skorzystania z automatycznego eksportowania rezerwacji wizyty danego Użytkownika do kalendarza Google (Specjalisty). 

Administrator nie przetwarza żadnych dodatkowych danych osobowych Specjalistów korzystających z ww. funkcjonalności. 

Wszelkie informacja dotyczące przetwarzania danych przez Google (w ramach funkcjonalności eksportowania rezerwacji do kalendarza Użytkownika), znajdują się w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/privacy.html oraz https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy, zawierającej m.in. stosowane przez Google zasady dotyczące ograniczonego wykorzystania danych osobowych. 

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat zasad i sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google w tym obszarze.

XIII. Media społecznościowe 

Strona posiada wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram). 

Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Twoje dane zbierane w trakcie wizyty na Stronie, przed odwiedzeniem jej wyloguj się z danego serwisu. Możesz również uniemożliwić załadowanie na Stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenie dla Twojej przeglądarki. 

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez Użytkownika mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez Użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na profilach Administratora dostępnych w tych aplikacjach. 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Na Stronie (w artykułach, postach, wpisach czy komentarzach) mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych. Nie odpowiadamy jednak za zawartości znajdujące się poza Stroną. 

 2. Polityka stanowi integralną część Regulaminu oraz Regulaminu dla Profesjonalistów, które określają zasady, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Profesjonalistów korzystających ze Strony. 

 3. Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna treść Polityki. 

 4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie (np. rozwój funkcjonalności). Za każdym razem poinformujemy Użytkowników o wszelkich zmianach oraz terminie ich wejścia w życie za pośrednictwem Strony w zakładce „Polityka Prywatności”, a w odpowiednich przypadkach zgłosimy je drogą elektroniczną osobom, których dane dotyczą.  

 5. W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych. 

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 22 września 2023 r.

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 3 listopada 2022 r.

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 30 czerwca 2022 r.

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.

Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 30 sierpnia 2021 r.