Wróć do strony głównej bloga

Hejt i dyskryminacja w placówkach edukacyjnych

Jak wygląda hejt i dyskryminacja w placówkach edukacyjnych? Co czeka sprawców, a z jakimi konsekwencjami mierzą się ofiary? Do jakich zaburzeń i dysfunkcji psychicznych może przyczynić się hejt? Przyczyny hejtu i dyskryminacji - skąd się biorą?

W świecie pełnym różnorodności i globalnych połączeń, gdzie młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi i zaangażowani w kwestie społeczne, problem hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych staje się jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej pedagogiki. Aby zrozumieć pełny zakres tego problemu oraz jego implikacje, konieczne jest zrozumienie podstawowych definicji i charakterystyki tego zjawiska w kontekście szkolnictwa.

Definicja hejtu i dyskryminacji

Hejt: Termin "hejt" pochodzi z języka angielskiego (hate) i odnosi się do intensywnych, negatywnych uczuć lub postaw wobec innych na podstawie różnic takich jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie czy pochodzenie narodowe. W kontekście placówek edukacyjnych, hejt może objawiać się w postaci werbalnych ataków, szyderstw, drwin, a także działań mających na celu izolację lub wykluczenie ofiary z grupy.

Dyskryminacja: Jest to niesprawiedliwe lub krzywdzące traktowanie osób lub grup na podstawie pewnych cech czy atrybutów, takich jak rasa, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie itp. W środowisku edukacyjnym dyskryminacja może przejawiać się w różnorodny sposób - od nierównego traktowania uczniów przez nauczycieli po ustalanie różnic w dostępie do zasobów czy możliwości edukacyjnych.

Charakterystyka problemu w kontekście placówek edukacyjnych

Placówki edukacyjne, od przedszkoli po uniwersytety, powinny być miejscami, w których młodzi ludzie uczą się, rozwijają i budują pozytywne relacje z rówieśnikami. Niestety, ze względu na różnorodność społeczeństwa i przenikanie negatywnych wzorców z dorosłego świata, szkoły stają się również miejscem, gdzie dzieci i młodzież doświadczają hejtu i dyskryminacji.

Ten problem nie jest nowy, ale w dobie cyfryzacji i mediów społecznościowych zyskuje on nowy wymiar. Cyberhejt, czyli hejt w internecie, pozwala sprawcom pozostać anonimowymi, co często prowadzi do eskalacji agresji i intensyfikacji negatywnych zachowań. Tymczasem ofiary, nie mając ucieczki od hejtu nawet po opuszczeniu murów szkolnych, stają się bardziej narażone na jego negatywne skutki.

Złożoność tego problemu polega również na tym, że nie zawsze jest on dostrzegany przez dorosłych, a działania prewencyjne często nie są dostatecznie efektywne. Wielu uczniów czuje, że ich problemy są ignorowane lub bagatelizowane, co może prowadzić do poczucia osamotnienia i wyobcowania.

Współczesne placówki edukacyjne stoją więc przed wyzwaniem nie tylko identyfikacji i reagowania na przypadki hejtu i dyskryminacji, ale również budowania kultury szkoły, która promuje akceptację, zrozumienie i współczucie. W tym kontekście, zrozumienie hejtu i dyskryminacji oraz ich konsekwencji stanowi klucz do tworzenia bezpiecznych i wspierających środowisk edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Skala problemu

Rozumienie skali problemu hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych, służy podjęciu skutecznych działań prewencyjnych i interwencyjnych. Często statystyki i dane empiryczne ukazują jedynie wierzchołek góry lodowej, jako że wiele przypadków jest nie zgłaszanych lub pozostaje niewykrytych. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych statystyk oraz przykłady z życia uczniów, które ukazują głębokość i złożoność tego problemu.

Statystyki dotyczące hejtu i dyskryminacji w szkołach

Zgłaszane przypadki hejtu: Badania przeprowadzone w wielu krajach wskazują, że od 30% do 50% uczniów doświadczyło w pewnym momencie swojego życia szkolnego hejtu.

Cyberhejt: Z badań wynika, że około 25% młodzieży zostało zaatakowanych w internecie lub przez wiadomości tekstowe, a 15% przyznaje się do hejtowania innych online.

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, rasowe czy narodowość: W wielu krajach około 20% uczniów z mniejszości etnicznych czy narodowych doświadcza regularnie dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną: Około 60% uczniów LGBTQ+ zgłasza, że doświadczyło werbalnego hejtu ze względu na swoją orientację, a 40% było ofiarą przemocy fizycznej.

Reakcje ze strony placówek: Niestety, zaledwie 25% uczniów uważa, że ich szkoła skutecznie radzi sobie z problemem hejtu i dyskryminacji.

Przykłady konkretnych sytuacji z życia uczniów

Ania, 14 lat: Ania pochodzi z Ukrainy. Chociaż mieszka w nowym kraju od 5 lat i płynnie mówi w jego języku, jej akcent jest dla niektórych rówieśników powodem do drwin. Często słyszy od nich żarty dotyczące jej pochodzenia oraz pytania, czy "wróciła już na swoją wojnę".

Kacper, 16 lat: Kacper otwarcie przyznaje się do tego, że jest gejem. W szkole stał się celem drwin i szyderstw. Pewnego dnia, kiedy wracał do domu, grupa rówieśników fizycznie go zaatakowała, mówiąc, że "takcy jak on powinni zostać wyleczeni".

Zuzia, 15 lat: Zuzia ma nadwagę i od lat jest ofiarą hejtu w szkole. Rówieśnicy nazywają ją "wielorybem" czy "baryłką". Zuzia zaczęła izolować się od rówieśników, a jej wyniki w nauce gwałtownie spadły.

Mikołaj, 17 lat: Mikołaj jest świetnym uczniem i zawsze pomaga innym w nauce. Za to stał się celem drwin - nazywany jest "kujonem" czy "księgowym". Rówieśnicy twierdzą, że robi to wszystko tylko po to, by przypodobać się nauczycielom.

Analiza statystyk oraz przykładów z życia uczniów ukazuje, jak wielowymiarowy i złożony jest problem hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych. Ważne jest, by społeczność szkolna była świadoma tego problemu i podejmowała działania mające na celu jego eliminację.

Główne przyczyny hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych

Rozpoznanie głównych przyczyn hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych jest niezbędne do opracowywania strategii przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. Nie jest to jednorodna lista powodów - niektóre z nich mają korzenie w kulturze społecznej, inne w zachowaniach jednostkowych. Poniżej dokładnie omówimy te przyczyny.

Brak edukacji na temat różnorodności i akceptacji

Wielu uczniów nie ma dostępu do edukacji na temat różnorodności kulturowej, płciowej czy seksualnej. Kiedy uczniowie nie są nauczani o różnorodności ludzkiej, mogą nie rozumieć lub błędnie interpretować zachowania i tradycje innych.

Bezpośredni kontakt z różnorodnością prowadzi do redukcji uprzedzeń. Kiedy uczniowie nie mają możliwości interakcji z różnorodnymi grupami, łatwiej jest im przyjąć stereotypowe postrzeganie innych.

W wielu szkołach tematyka akceptacji i szacunku dla innych nie jest wystarczająco podkreślana w programie nauczania, co może prowadzić do poczucia, że hejt i dyskryminacja są akceptowalne.

Stereotypy i uprzedzenia przenoszone z domu

 • Wpływ rodzin - niekiedy uprzedzenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie. Dzieci uczą się postaw i opinii dorosłych, co może kształtować ich postrzeganie innych.

 • Eksponowanie na jednostronne media - w niektórych domach preferowane są media, które podkreślają negatywne stereotypy i wzmacniają uprzedzenia.

 • Brak korekty postaw - gdy rodzice nie korygują uprzedzeń swoich dzieci, mogą one wierzyć, że ich przekonania są właściwe i uzasadnione.

Grupowe naciski i chęć przynależności

 • Presja rówieśników - młodzież często odczuwa potrzebę przynależności do grupy. Jeśli w grupie panują negatywne postawy wobec pewnych jednostek lub grup, uczniowie mogą do nich przystosować swoje zachowanie, by być akceptowanym.

 • Dążenie do dominacji - w niektórych grupach rówieśniczych dominacja nad słabszymi jest postrzegana jako wartość, co prowadzi do dyskryminacji i hejtu wobec tych, którzy są postrzegani jako "inni" lub "słabsi".

 • Strach przed odrzuceniem - dla niektórych uczniów przyłączenie się do hejtu może być sposobem na uniknięcie bycia jego celem.

Anonimowość w sieci i cyberhejt

 • Brak bezpośrednich konsekwencji - internet daje uczucie anonimowości, co może prowadzić do wrażenia, że hejt jest bez konsekwencji.

 • Ułatwione rozpowszechnianie - przesłanie obraźliwego komentarza czy mema jest łatwiejsze i szybsze w świecie cyfrowym.

 • Dehumanizacja ofiary - w sieci ludzie często zapominają, że po drugiej stronie ekranu jest druga osoba z uczuciami i emocjami. Dehumanizacja sprawia, że łatwiej jest hejtować.

Konsekwencje dla ofiar hejtu i dyskryminacji

Za każdym przypadkiem hejtu i dyskryminacji kryją się realne osoby, które odczuwają prawdziwe skutki takich działań. Bez względu na to, czy mówimy o werbalnych atakach, działaniach w świecie wirtualnym czy fizycznych przejawach dyskryminacji, ich wpływ na psychikę ofiary może być długotrwały i głęboko traumatyzujący. Poniżej zostaną omówione główne konsekwencje, z którymi muszą się mierzyć ofiary hejtu i dyskryminacji.

Problemy emocjonalne

Depresja - doświadczanie hejtu i dyskryminacji może prowadzić do poczucia bezwartościowości, beznadziejności i osamotnienia. Częste narażenie na te negatywne postawy zwiększa ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych.

Częste myśli samobójcze mogą pojawiać się jako reakcja na ciągłe nękanie i brak wsparcia.

Lęki - osoby doświadczające hejtu mogą rozwijać lęki społeczne, obawiając się interakcji z innymi ludźmi, co może prowadzić do unikania miejsc publicznych czy imprez społecznych. Pojawia się strach przed kolejnymi atakami, co może prowadzić także do chronicznego napięcia i nadmiernej czujności.

Obniżona samoocena - regularne doświadczanie upokarzania i dyskryminacji może powodować, że ofiary zaczynają wierzyć w negatywne opinie o sobie, co prowadzi do obniżenia samooceny. W konsekwencji mogą pojawiać się trudności w podejmowaniu decyzji, brak wiary w swoje umiejętności i poczucie, że nie zasługują na lepsze traktowanie.

Psychofizyczne skutki - autoagresja

Samookaleczenia - jako forma radzenia sobie z bólem emocjonalnym, niektórzy mogą sięgać po samookaleczenie, takie jak np. cięcie się, aby odwrócić uwagę od psychicznego cierpienia. To destruktywne zachowanie może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych i wymaga natychmiastowej interwencji.

Zaburzenia odżywiania - hejt i dyskryminacja związane z wyglądem mogą prowadzić do niezdrowego stosunku do jedzenia. Ofiary mogą stosować restrykcyjne diety, głodzić się, prowokować wymioty lub nadmiernie jeść.

Te zachowania mogą prowadzić do poważnych zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja, bulimia czy objadanie się.

Problemy w nauce i adaptacji społecznej

 • Spadek wyników w nauce - częste doświadczanie hejtu i dyskryminacji może rozpraszać uwagę ucznia od nauki. Stres i lęki mogą wpływać na koncentrację i zdolność do zapamiętywania informacji. Niechęć do uczestnictwa w zajęciach lub brak motywacji do nauki są często obserwowane wśród ofiar.

 • Izolacja - by uniknąć dalszej dyskryminacji, ofiary mogą izolować się od rówieśników i społeczności szkolnej. Takie postępowanie może prowadzić do utraty przyjaciół, braku wsparcia społecznego i poczucia osamotnienia. Rozpoznanie tych konsekwencji prowadzi do zrozumienia powagi problemu hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych. Każda z tych kwestii wymaga indywidualnej uwagi i specjalistycznej interwencji, aby pomóc ofiarom odzyskać równowagę i poczucie bezpieczeństwa.

Skutki dla sprawców

Podczas gdy ofiary hejtu i dyskryminacji niewątpliwie doświadczają negatywnych konsekwencji tych działań, ważne jest również, aby zrozumieć skutki, które mają miejsce dla sprawców. Osoby, które aktywnie uczestniczą w nękaniu, dyskryminacji i hejcie, również ponoszą konsekwencje swojego zachowania, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Poniżej zostaną omówione główne skutki dla sprawców hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych:

Ugruntowywanie negatywnych wzorców zachowania

 • Formowanie postaw - gdy młodzież regularnie angażuje się w hejt i dyskryminację, ryzyko, że takie zachowania staną się dla nich normą, rośnie. Mogą zaczynać postrzegać takie działania jako akceptowalne sposoby radzenia sobie z frustracją, złością lub niespełnieniem.

 • Powielanie negatywnych wzorców - osoby, które często dyskryminują innych, mogą również naśladować negatywne wzorce zachowania obserwowane w domu lub w innych środowiskach społecznych, umacniając je w swoim życiu.

 • Brak rozwoju zdolności rozwiązywania konfliktów - zamiast dążyć do konstruktywnych form komunikacji i rozwiązywania problemów, sprawcy mogą polegać na agresji i dominacji jako głównych środkach interakcji z innymi.

Problemy z prawem

 • Konsekwencje prawne - nękanie, dyskryminacja i hejt są karane prawnie. Uczniowie, którzy angażują się w takie działania, mogą stanąć w obliczu konsekwencji prawnych, takich jak wydalenie ze szkoły, kary finansowe czy nawet postępowania sądowe

 • Konsekwencje karne - nawet jeśli początkowo konsekwencje prawne mogą wydawać się niewielkie, mają one potencjał wpłynąć na przyszłość młodzieży, np. utrudniając dostęp do pewnych miejsc pracy czy możliwości edukacyjnych.

 • Reputacja - bycie znanym jako sprawca hejtu czy dyskryminacji może wpłynąć na to, jak młodzież jest postrzegana w społeczności, co może prowadzić do izolacji i utraty szans społecznych czy zawodowych.

Trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji interpersonalnych w przyszłości

 • Brak zaufania - osoby, które były sprawcami, mogą napotkać trudności w budowaniu zaufania w przyszłych relacjach, gdyż inni mogą obawiać się ich agresywnego czy dyskryminującego zachowania.

 • Niezdolność do głębokich relacji - gdy młodzież korzysta z dominacji i kontroli nad innymi jako środków komunikacji, mogą mieć trudności w budowaniu głębokich, empatycznych i autentycznych relacji w przyszłości.

 • Konflikty interpersonalne - brak umiejętności w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów może prowadzić do częstych konfliktów z partnerami, rodziną czy kolegami z pracy w dorosłym życiu.

Rola nauczycieli i personelu placówki w zapobieganiu hejtowi i dyskryminacji

Nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek edukacyjnych, mając bezpośredni wpływ na uczniów, są w stanie nie tylko przekazać wiedzę, ale także wpłynąć na rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji. Aby skutecznie przeciwdziałać hejtowi i dyskryminacji, konieczne jest podejmowanie konkretnych działań w kilku ważnych obszarach:

Wczesne rozpoznawanie problemu i interwencja

Monitorowanie zachowań uczniów - regularne obserwacje interakcji między uczniami, aby wychwycić potencjalne sygnały hejtu lub dyskryminacji, jak choćby wykluczenia, szykany czy werbalne ataki.

Szybka reakcja - kiedy problem zostanie zauważony, ważne jest natychmiastowe interweniowanie. Opóźnienie reakcji może przekazać uczniom, że hejtowe zachowanie jest akceptowalne.

Indywidualne rozmowy - prowadzenie rozmów z uczniami zarówno sprawcami, jak i ofiarami, aby zrozumieć źródło problemu oraz udzielić wsparcia ofiarom.

Edukacja antydyskryminacyjna w programie nauczania

Włączanie treści antydyskryminacyjnych - wprowadzenie do programu nauczania zagadnień związanych z różnorodnością, tolerancją i prawami człowieka.

Wykorzystanie materiałów dydaktycznych - użycie filmów, książek, gier i innych narzędzi edukacyjnych, które promują różnorodność i akceptację.

Warsztaty i szkolenia - organizacja specjalnych warsztatów dla uczniów, mających na celu zwiększenie świadomości na temat skutków hejtu i dyskryminacji oraz promowanie pozytywnych postaw.

Budowanie środowiska klasy opartego na wzajemnym szacunku i akceptacji

Tworzenie zasad klasy - opracowywanie zasad, które jasno definiują, czym jest akceptowalne zachowanie, a czym nie. Wszyscy uczniowie powinni być zaangażowani w proces tworzenia tych zasad, aby czuli się za nie odpowiedzialni.

Promowanie pozytywnych relacji - zachęcanie uczniów do pracy w zespołach, mieszanie grup, organizowanie działań integracyjnych, aby uczniowie mogli się lepiej poznać i docenić różnorodność wśród siebie.

Interwencje w obszarze kompetencji społecznych - wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności takich jak empatia, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Może to być pomocne w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz reagowaniu na hejt i dyskryminację w bardziej konstruktywny sposób.

Programy wsparcia psychologicznego w placówkach edukacyjnych

Nie można pominąć wpływu placówek edukacyjnych. Programy wsparcia psychologicznego w tych instytucjach mogą obejmować:

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem lub doradcą. To ważne miejsce, gdzie uczniowie mogą mówić o swoich przeżyciach, uczuciach i obawach w bezpiecznym otoczeniu.

 • Warsztaty i szkolenia dla uczniów i nauczycieli na temat rozpoznawania objawów stresu pourazowego, empatii i technik wsparcia.

 • Grupy wsparcia dla ofiar hejtu i dyskryminacji, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.

 • Edukacja w zakresie różnorodności i inkluzji, która pomoże uczniom zrozumieć i docenić różnice między ludźmi.

Budowanie umiejętności asertywności i radzenia sobie z trudnymi emocjami

Umiejętność asertywnego wyrażania swoich potrzeb i granic, jak również radzenie sobie z trudnymi emocjami, można rozwijać poprzez:

 • Szkolenia z komunikacji asertywnej, które uczą, jak mówić o swoich uczuciach i potrzebach bez agresji lub bierności.

 • Techniki relaksacyjne takie jak medytacja, głębokie oddychanie czy techniki mindfulness, które mogą pomóc w zarządzaniu stresem i lękiem.

 • Nauka identyfikacji i wyrażania emocji. Często ofiary hejtu tłumią swoje uczucia, co może prowadzić do problemów zdrowotnych. Należy wprowadzić naukę, jak rozpoznawać i mówić o swoich uczuciach.

Angażowanie rodziców w proces wsparcia

Rodzice odgrywają ważną rolę w wsparciu swoich dzieci w trudnych chwilach. Włączenie ich w proces wsparcia może polegać na:

 • Spotkaniach informacyjnych w placówkach edukacyjnych, podczas których omawiane są objawy i skutki hejtu oraz dyskryminacji.

 • Nauka technik wsparcia. Rodzice powinni wiedzieć, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi o trudnych emocjach i jak je wspierać.

 • Komunikacja z placówką edukacyjną. Regularne spotkania z nauczycielami czy psychologami szkolnymi mogą pomóc rodzicom zrozumieć, co dzieje się w życiu ich dziecka.

Wspieranie ofiar hejtu i dyskryminacji to proces wielowymiarowy, który wymaga zaangażowania różnych środowisk – od placówek edukacyjnych, przez specjalistów, aż po rodziców.

Podsumowanie

Podsumowując, współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami, a jednym z najważniejszych jest kwestia hejtu, dyskryminacji i braku tolerancji. To nie tylko problem społeczny, ale także edukacyjny, który wpływa na funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym i ich rozwój jako odpowiedzialnych obywateli.

Należy wiele uwagi zwrócić na edukację. W środowisku, w którym dominuje hejt lub dyskryminacja, uczniowie mogą czuć się zagrożeni, co wpływa na ich zaangażowanie w proces edukacyjny, zdolność koncentracji oraz zdrowie psychiczne. Taka atmosfera przyczynia się także do tego, że uczniowie wnoszą do społeczeństwa postawy nietolerancji i uprzedzeń. W efekcie, problem ten nie kończy się w murach placówki edukacyjnej – przenosi się do dorosłego życia uczniów i wpływa na kształt całego społeczeństwa.

Nie wystarczy jedynie rozpoznać problem. Konieczne jest aktywne działanie ze strony placówek edukacyjnych, nauczycieli, a także rodziców i uczniów. Wspólne podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję różnorodności, tolerancji oraz przeciwdziałanie hejtowi i dyskryminacji jest niezbędne, by tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne.

Placówki edukacyjne powinny podjąć konkretne kroki, takie jak wdrażanie programów edukacyjnych skupionych na różnorodności i tolerancji, organizacja warsztatów dla nauczycieli oraz współpraca z organizacjami zewnętrznymi specjalizującymi się w tematyce hejtu i dyskryminacji. Działania te powinny być regularnie monitorowane, ewaluowane i dostosowywane w odpowiedzi na potrzeby społeczności szkolnej.

Wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego mają rolę do odegrania w budowaniu społeczeństwa, które jest bardziej zrozumiałe, empatyczne i wolne od hejtu i dyskryminacji.


Bibliografia:

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2012). Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives. New York: Routledge.

Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell Publishers.

Udostępnij

Spis treści

 1. Definicja hejtu i dyskryminacji
 2. Charakterystyka problemu w kontekście placówek edukacyjnych
 3. Skala problemu
 4. Przykłady konkretnych sytuacji z życia uczniów
 5. Główne przyczyny hejtu i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych
 6. Konsekwencje dla ofiar hejtu i dyskryminacji
 7. Skutki dla sprawców
 8. Rola nauczycieli i personelu placówki w zapobieganiu hejtowi i dyskryminacji
 9. Podsumowanie
 10. Bibliografia:
Opublikowano06.01.2024
Udostępnij

Komentarze (0)